τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΑ ΣτΕ 262/2018: Αλιεργάτες και άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr


2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της … πράξεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γ.Γ.Α.Δ.Α.), με την οποία απορρίφθηκε αίτημα του ήδη αιτούντος, υπηκόου Αιγύπτου, να του χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κατά το άρθρο 19 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80 – Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις”), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 23 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και διετάχθη ως μέτρο επιστροφής η οικειοθελής αναχώρησή του από τη χώρα. Αίτηση ακυρώσεως κατά της πράξεως αυτής απορρίφθηκε με την 73/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, κατά της οποίας ο αιτών έχει ήδη ασκήσει έφεση … ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 12-11-2019.

3. Επειδή, ο αιτών, γεννηθείς το έτος 1981, με την …/29.3.2016 αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1-5 του ν. 4251/2014, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο. Το αίτημά του απορρίφθηκε με την … πράξη του Γ.Γ.Α.Δ.Α., ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5-6-2012 έληξε ο χρόνος ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής του αιτούντος στην Ελλάδα, για παροχή υπηρεσιών αλιεργάτη, και ότι από 23-9-2012 αυτός εισέρχεται περιστασιακά στη χώρα, για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, το οποίο συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού, για τον οποίο εισήλθε (αλιεργάτης), δυνάμει ειδικής Θεώρησης Εισόδου (Visa) μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφει στη χώρα του, έκρινε ότι δεν πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, καθώς δεν υφίστανται οι απαιτούμενοι για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους ισχυροί δεσμοί αυτού με την Ελλάδα, στην οποία δεν έχει αναπτύξει βιοτικές σχέσεις. Περαιτέρω, δυνάμει της ίδιας πράξεως, επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος το μέτρο της οικειοθελούς αναχώρησης για τη χώρα προέλευσής του εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης.

4. Επειδή, ο αιτών προβάλλει ότι η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως, κατά το μέρος που διατάσσει εις βάρος του ως μέτρο επιστροφής την οικειοθελή αναχώρησή του από τη χώρα, θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή τόσο του ιδίου όσο και της οικογένειάς του που βρίσκεται στην Αίγυπτο και συντηρείται ολοκληρωτικά από αυτόν.

5. Επειδή, ανεξαρτήτως του ότι ο αιτών δεν προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να στηρίξει τους ισχυρισμούς του περί βλάβης της οικογενείας του, το διοικητικό μέτρο της οικειοθελούς αποχώρησης εποχικού αλιεργάτη υπηκόου τρίτης χώρας από την Ελλάδα επιβάλλεται με την συνδρομή ωρισμένων αντικειμενικών προϋποθέσεων χάριν του δημοσίου συμφέροντος (πρβλ. ΕΑ 205/2015, 476/2012, 111/2013, 113/2011, 532/2001). Τούτο δε διότι η, εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 18 ν. 4251/2014 θεώρηση εισόδου που είχε λάβει ο αιτών και η οποία του επέτρεπε την περιορισμένη χρονικά διαμονή του στην Ελλάδα για εργασιακούς λόγους, όπως και ο ίδιος συνομολογεί, είχε λήξει. Το δε προσβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, κατά τα ανωτέρω, μέτρο αποτελεί αυτόθροη συνέπεια της λήξεως ισχύος της ως άνω θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου 18 του 4251/2014. Με τα δεδομένα αυτά, η τυχόν αποδοχή της κρινόμενης αιτήσεως θα είχε ως συνέπεια αφενός την παράταση ισχύος της θεώρησης εισόδου του αιτούντος από την Επιτροπή Αναστολών κατ’ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση της Διοικήσεως (βλ ΕΑ 317/2011, 1276/2010, 466/2001), αφετέρου τη δημιουργία πραγματικής καταστάσεως (πρβλ ΕΑ 45/2018 ολομ, 242/2017, 181/2015). Εξάλλου, δεν συντρέχει, νόμιμος λόγος να διαταχθεί άλλο, πλην της αναστολής εκτελέσεως, μέτρο προς προστασία του αιτούντος, κατά την παρ. 8 του άρθρου 52 του πδ 18/89, (Α΄ 8) δεδομένου ότι, πάντως, δεν προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη η διατάραξη της σχέσης εμπιστοσύνης που, κατά τον αιτούντα, έχει αναπτυχθεί με τον μόνιμο εργοδότη του από την εκτέλεση του προσβαλλομένου διοικητικού μέτρου (πρβλ ΕΑ 243/2013, 96/2014). Ενόψει αυτών, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι λόγοι εφέσεως δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Write A Comment