τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΑ ΣτΕ 207/2022: Πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων δικηγόρων, που εγγράφηκαν στο “Μητρώο Δικηγόρων για παροχή συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δεν συντρέχει, λόγος χορήγησης αναστολής εκτέλεσης, καθόσον οι λόγοι ακυρώσεως δεν μπορούν να θεωρηθούν προδήλως βάσιμοι, δεδομένου ότι οι διατάξεις περί του Μητρώου δικηγόρων δεν έχουν τύχει ακομη νομολογιακής επεξεργασίας, ενώ και η βλάβη που επικαλείται ο αιτών δικηγόρος ως οικονομική δεν παρίσταται ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη.  Αντίθετη μειοψηφία κατά την οποία η πρόβλεψη της χρονικής προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ως μόνου κριτηρίου επιλογής μεταξύ των πληρούντων τις τυπικές προϋποθέσεις προς εγγραφή στο Μητρώο δικηγόρων ειναι αντίθετη στις αρχές της διαφάνειας και αξιοκρατίας.

2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. … απόφασης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία επικυρώθηκαν οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων δικηγόρων, που εγγράφηκαν στο «Μητρώο Δικηγόρων για παροχή συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου», κατά το μέρος αυτής με το οποίο επικυρώθηκε η κατάταξη του αιτούντος στην πέμπτη θέση του πίνακα επιλαχόντων για το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Δυτικής Ελλάδας. Κατά της απόφασης αυτής, καθώς επίσης κατά (α) της υπ’ αριθμ. …απόφασης-προκήρυξης του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο ως άνω Μητρώο και (β) της υπ’ αριθμ. … απόφασης του αυτού οργάνου, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του αιτούντος κατά του από 8-1-2021 πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων δικηγόρων για το Π.Γ.Α. Δυτικής Ελλάδας, ο αιτών έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως (αρ. κατ. …), για την οποία δικάσιμος μετ’ αναβολή έχει οριστεί η 16-2-2023.

3. Επειδή, το άρθρο 7 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) περί οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας» ορίζει στην παρ. 5 ότι: «Κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή ανακαλούν το καθεστώς αυτό μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή …», στη δε παρ. 8 ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν … τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία …». Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης της παρ. 8 του ν. 4375/2016 εκδόθηκε η κοινή απόφαση 3686/19-2-2020 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1009/24-3-2020), η οποία ορίζει στο άρθρο 1 ότι: «1. Στους αιτούντες διεθνή προστασία παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή για την άσκηση της προβλεπόμενης προσφυγής της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. … 2. … 5. Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει: α. τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγής, σε περίπτωση δε που η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και την κατάθεση αιτήματος παραμονής …, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί, β. την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον αιτούντα για την κατάλληλη προετοιμασία της υπόθεσής του και γ. τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου. 6. … 7. …», στο δε άρθρο 2 ότι: «1. Στην Υπηρεσία Ασύλου τηρείται Μητρώο Δικηγόρων, αποτελούμενο από εν ενεργεία δικηγόρους, στο οποίο δύνανται να εγγραφούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ακολούθων παραγράφων. Ειδικότερα, οι δικηγόροι θα πρέπει: α. να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και β. να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά. 2. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ορίζεται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής, προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται ο αριθμός των δικηγόρων για τη συμπλήρωση του μητρώου και ο αριθμός των θέσεων δικηγόρων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου. 3. Η επιλογή διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο νομικής, ο οποίος … ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ως μέλη. … 4. … 6. Δικηγόρος, ο οποίος επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο οφείλει να δηλώσει κατά σειρά προτεραιότητας τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, στις οποίες επιθυμεί να παρέχει νομική συνδρομή, εφόσον επιλεγεί. 7. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται οι επιλεγέντες δικηγόροι, οι οποίοι κατατάσσονται κατά τη χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο Μητρώο και κατανέμονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου … με βάση την παραπάνω κατάταξη και τη δήλωση της παραγράφου 6. Όταν η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση υπεραρίθμου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν την ίδια ημερομηνία η επιλογή των προς ένταξη στο Μητρώο δικηγόρων γίνεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 3. 8. Το Μητρώο περιλαμβάνει και κατάλογο ισάριθμων επιλαχόντων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι οποίοι κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας των Περιφερειακών υπηρεσιών Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 6. 9. … 12. …», στο άρθρο 3 παρ. 1 ότι «Το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ορίζεται σε εκατόν εξήντα … ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ανά υπόθεση (ατομικό φάκελο αίτησης διεθνούς προστασίας) και καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου …», στο άρθρο 4 παρ. 1 ότι «Οι δικηγόροι που περιλαμβάνονται στο Μητρώο αμείβονται χωριστά για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνουν …», στο δε άρθρο 5 παρ. 2 ότι «Οι δικηγόροι υποχρεούνται να συμμετέχουν, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από την Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία με άλλους φορείς (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ.ά.) με σκοπό τη διαρκή τους επιμόρφωση και ενημέρωση σε ζητήματα δικαίου διεθνούς προστασίας».

[…]5. Επειδή, το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 ορίζει ότι: «1. … 2. Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο … του αρμόδιου τμήματος και απαρτίζεται από τον ίδιο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, τον εισηγητή της υπόθεσης και ένα σύμβουλο, μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο. … 3. Η αίτηση πρέπει να διαλαμβάνει τους ειδικούς λόγους που μπορούν να δικαιολογήσουν την αναστολή εκτέλεσης στη συγκεκριμένη περίπτωση. … 4. … 6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. … 8. Η Επιτροπή, εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. 9. …12. …». Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης, που έχει προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατάσσεται από την Επιτροπή Αναστολών του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του διαδίκου που άσκησε την αίτηση ακυρώσεως, αν πιθανολογείται ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα την ανεπανόρθωτη ή, τουλάχιστον, δυσχερώς επανορθώσιμη, σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως ακυρώσεως, βλάβη, την οποία επικαλείται. Αναστολή εκτέλεσης δύναται επίσης να διαταχθεί, και ανεξαρτήτως βλάβης του αιτούντος, αν η Επιτροπή κρίνει ότι το κύριο ένδικο βοήθημα παρίσταται προδήλως βάσιμο [όπως, ιδίως, στην περίπτωση που οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως βασίζονται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. Ε.Α. 15/2015, 329/2016, 58, 154, 200, 290/2018 κ.ά.)], όχι, όμως, αν απλώς πιθανολογείται, έστω και σοβαρά, η ευδοκίμηση αυτού (βλ. Ε.Α. 1016, 1022/2008, 1115/2010, 242/2014).

6. Επειδή, ο αιτών ζητεί με την υπό κρίση αίτηση τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ανωτέρω … απόφασης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επικαλούμενος αποκλειστικά το προδήλως βάσιμο της κατ’ αυτής και των λοιπών ως άνω πράξεων ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως και, ειδικότερα, των λόγων, με τους οποίους προβάλλεται: (α) παράβαση των αρχών της δημοσιότητας και διαφάνειας, διότι (1) δεν τηρήθηκαν ως προς την … προκήρυξη οι προσήκουσες διατυπώσεις δημοσιότητας [δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή τήρηση των οριζομένων στο – αναλογικώς εφαρμοζόμενο, κατά τον αιτούντα – άρθρο 43 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208) διατυπώσεων δημοσιοποίησης των προκηρύξεων για την πρόσληψη δικηγόρων στον δημόσιο τομέα με έμμισθη εντολή], (2) ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου δεν προσδιόρισε ρητώς και σαφώς, με την εν λόγω απόφαση-προκήρυξη, την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Νομικής Συνδρομής, αντιθέτως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης 3686/2020, (3) η ακριβής ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, κατά το πλήρες σώμα της, δεν προκύπτει ούτε από την τρίτη προσβαλλόμενη με την αίτηση ακυρώσεως … απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του αιτούντος κατά του από 8-1-2021 πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων δικηγόρων, ούτε από την 1836/16-2-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περί κυρώσεως των οριστικών πινάκων, ούτως ώστε να διαπιστώνεται μετά βεβαιότητας, με αναφορά στη σταθερή αυτή ημερομηνία, η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, (4) ειδικά ως προς το Π.Γ.Α. Δυτικής Ελλάδας, για το οποίο είχε υποβάλει υποψηφιότητα ο αιτών, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έλαβε καθυστερημένα γνώση της προκήρυξης και την ανήρτησε στο κατάστημά του μόλις στις 2-10-2020, οπότε και ο αιτών έλαβε γνώση αυτής, δεν προκύπτει δε από την απόφαση περί απόρριψης της ένστασης του αιτούντος αν οι αιτήσεις υποψηφιότητας των δύο (2) επιλεγεισών δικηγόρων κατετέθησαν μετά την ως άνω ημερομηνία, (β) έλλειψη αιτιολογίας τόσο της … απόφασης του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, όσο και της … απόφασης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθόσον δεν αναφέρεται σε αυτές η ημεροχρονολογία υποβολής εκάστης αίτησης υποψηφιότητας, ώστε να τεκμηριώνεται η κατά χρονική προτεραιότητα κατάταξη αυτών και, ειδικότερα, αν οι αιτήσεις των δύο (2) επιλεγεισών δικηγόρων κατετέθησαν προ της κατάθεσης της αίτησης του αιτούντος, (γ) παράβαση των συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας, που επιβάλλουν την κατάταξη των υποψηφίων προς εγγραφή στο Μητρώο Νομικής Συνδρομής βάσει κριτηρίων συναπτομένων με ικανότητα, ειδίκευση και εμπειρία των υποψηφίων δικηγόρων και όχι με βάση το τυχαίο και συμπτωματικό κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

7. Επειδή, κατά την κρατήσασα στην Επιτροπή γνώμη, οι ως άνω λόγοι ακυρώσεως δεν μπορούν να θεωρηθούν προδήλως βάσιμοι, καθόσον οι εφαρμοσθείσες κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης προκήρυξης διατάξεις του ν. 4375/2016 και της κοινής υπουργικής απόφασης 3686/2020 δεν έχουν τύχει νομολογιακής επεξεργασίας, ώστε να υπάρχει προηγούμενη δικαστική κρίση επί των ειδικώς τιθεμένων με αυτούς ζητημάτων (πρβλ. Ε.Α. 200, 282/2018, 19/2019). Περαιτέρω, η βλάβη του αιτούντος ως εκ της εγγραφής του σε θέση επιλαχόντος στο εν λόγω Μητρώο (την οποία όλως αορίστως επικαλείται με το εκ των υστέρων υποβληθέν, στις 25-10-2022, αίτημα αυτού περί χορήγησης προσωρινής διαταγής), ως προεχόντως οικονομική, δεν παρίσταται ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της υπ’ αυτού ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως (πρβλ. Ε.Α. 110/2006, 446/2008). Δεν συντρέχει, συνεπώς, κατά την κρίση της Επιτροπής, λόγος χορήγησης αναστολής ή λήψης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ. 18/1989, άλλου πρόσφορου μέτρου, όπως η προσωρινή εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο του Π.Γ.Α. Δυτικής Ελλάδας, την οποία ζητεί με το ως άνω από 25-10-2022 αίτημα προσωρινής διαταγής (και η οποία θα είχε ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση των ανατιθεμένων στους ήδη εγγραφέντες σε αυτό συναδέλφους του υποθέσεων, δεδομένου μάλιστα ότι ο συνολικός αριθμός προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Ασύλου σε όλη τη Χώρα έχει ήδη σημαντικά μειωθεί, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από τη Διοίκηση στοιχεία). Κατά τη γνώμη, όμως, της Συμβούλου…, ανεξαρτήτως (α) του αν νομίμως ορίσθηκε με την ως άνω διάταξη της παρ. 15 της … απόφασης-προκήρυξης ο ως άνω ειδικός τρόπος δημοσίευσης αυτής – περί της θέσπισης του οποίου ουδέν αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 ή στην παρ. 2 του άρθρου 2 της 3686/2020 κοινής υπουργικής απόφασης -, (β) του αν πράγματι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες στη διάταξη αυτή της προκήρυξης διατυπώσεις δημοσιότητας (όπως, ιδίως, η δημοσίευση περίληψης αυτής σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας) και (γ) του αν ασκεί εν προκειμένω επιρροή η γνωστοποίηση της προκήρυξης στα μέλη του οικείου δικηγορικού συλλόγου στις 2-10-2020, πάντως η … απόφαση-προκήρυξη του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, δεν ορίζει ρητώς και σαφώς την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων να εγγραφούν στο Μητρώο Νομικής Συνδρομής, και δη σε συνάρτηση προς την ολοκλήρωση των ανωτέρω, οριζομένων στην παράγραφο 15 αυτής, διατυπώσεων δημοσιότητας. Η έλλειψη αυτή, συνδυαζόμενη με την πρόβλεψη της χρονικής προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ως μόνου κριτηρίου επιλογής μεταξύ των πληρούντων τις τυπικές προϋποθέσεις προς εγγραφή στο Μητρώο δικηγόρων, συνεπάγεται, κατά τη μειοψηφήσασα αυτή γνώμη, πρόδηλη παραβίαση όχι μόνον της ως άνω διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2 της 3686/2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όσο, κυρίως, των αρχών της διαφάνειας και αξιοκρατίας, οι οποίες θα έπρεπε να διέπουν την προκειμένη διαδικασία επιλογής δικηγόρων. Επομένως, κατά τη γνώμη αυτή, η υπό κρίση αίτηση αναστολής θα έπρεπε να γίνει δεκτή και να διαταχθεί ως πρόσφορο μέτρο η προσωρινή εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Νομικής Συνδρομής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρις ότου δημοσιευθεί η απόφαση του Δικαστηρίου επί της υπ’ αυτού ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως.

8. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Write A Comment