τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ (Προεδρ Διαδ) 213/2017: «Τελεσιδικία» απόφασης ασύλου και κράτηση προσώπου που διατηρεί την ιδιότητα του αιτούντος διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr
Η Δικαστής […] αφού έλαβε υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 4 και 5 του Ν. 3386/2005 (Α΄212), 55 του Ν. 3900/2010 (Α΄213), 18 (περ. ζ) και 30 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως ισχύουν.
Β) Τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου […]
Γ) Τους ισχυρισμούς του κρατουμένου, ο οποίος προβάλλει, καταρχάς, ότι εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του αιτούντος διεθνή προστασία και άρα προστατεύεται από την επιστροφή στη χώρα καταγωγής του και από την κράτηση ενόψει επιστροφής, διότι από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 34 περ. δ΄ και ε΄ του ν. 4375/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 64 του ίδιου νόμου, προκύπτει ότι η απορριπτική απόφαση επί αιτήματος χορήγησης διεθνούς προστασίας καθίσταται τελεσίδικη μόνον αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής, με αποτέλεσμα ο ίδιος να διατηρεί την ιδιότητα του αιτούντος διεθνή προστασία και, επομένως, να προστατεύεται από την αναγκαστική επιστροφή και την κράτηση προκειμένου να εκτελεσθεί η τελευταία, δεδομένου ότι, ενόψει της επίδοσης της απορριπτικής απόφασης της 8ης Επιτροπής Προσφυγών στις 3-7-2017 και της αναστολής των προθεσμιών άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (από 1-7 έως 15-9 εκάστου έτους), δεν έχει παρέλθει ακόμα η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της εν λόγω απορριπτικής απόφασης […]
Κρίνει ως εξής:
Κατ’ αρχάς, ο πρώτος ισχυρισμός του αντιλέγοντος είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, καθότι, όπως προκύπτει από τη ρητή διατύπωση της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 4375/2016, ο αιτών διεθνή προστασία επιτρέπεται να παραμείνει στη Χώρα μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και απαγορεύεται η απομάκρυνσή του με οποιονδήποτε τρόπο καθ’ όλο το χρονικό διάστημα αυτό. Στην κρινόμενη περίπτωση, η διοικητική διαδικασία εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας του αντιλέγοντος ολοκληρώθηκε με την απορριπτική σε δεύτερο βαθμό απόφαση της – ασκούσας αρμοδιότητα δικαιοδοτικού χαρακτήρα (πρβλ. ΣτΕ 445/2017 σκ. 16, και 477/2017, σκ. 16) – 8ης Επιτροπής Προσφυγών, η οποία ελήφθη στις 28-6-2017 και επιδόθηκε στον αντιλέγοντα στις 3-7-2017, δεν προβλέπεται δε περαιτέρω στάδιο διοικητικής εξέτασης του εν λόγω αιτήματος. Συνεπώς, ο αντιλέγων, εσφαλμένως, συνδέει την ιδιότητα του αιτούντος διεθνή προστασία με το δικαίωμα παραμονής στη Χώρα, όπως το δικαίωμα αυτό ρυθμίζεται ρητώς από το άρθρο 37 του Ν. 4375/2016. Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4375/2016, η ιδιότητα του αιτούντος διεθνή προστασία δεν αποκλείει από μόνη της την κράτηση αυτού, η οποία (κράτηση) επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ίδιου νόμου, μεταξύ των οποίων, και η περίπτωση που υφίστανται βάσιμοι λόγοι ότι ο αιτών υπέβαλε την αίτηση διεθνούς προστασίας προκειμένου να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής καθώς και η συνδρομή λόγων δημοσίας τάξης και η ύπαρξη σημαντικού κινδύνου διαφυγής, λόγοι, οι οποίοι, εν προκειμένω, μνημονεύονται στην …/22-10-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, η οποία επανήλθε σε ισχύ με την …/3-7-2017 απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας και αποτελούν την αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης (ως αναφερόμενοι στις σχετικές αποφάσεις κράτησης, το σύνολο των οποίων μνημονεύεται στο προοίμιο της προσβαλλόμενης). […]

Write A Comment