τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ ΝΔ 1/2017 (Συμβ): Στάθμιση βλάβης και λόγων δημοσίας τάξης – Χορήγηση αναστολής της πράξης επιστροφής υπό όρους

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το Δικαστήριο (σε συμβούλιο) εκτιμά ότι ενόψει της κατ’ επανάληψη εκδηλωθείσας παραβατικής συμπεριφοράς του αιτούντος και, ειδικότερα, ενόψει της φύσης και της βαρύτητας των αποδεδειγμένως τελεσθέντων από αυτόν ποινικών αδικημάτων (αγορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ληστεία) και λαμβανομένης, επίσης, υπόψη της εκ νέου σύλληψής του για το αδίκημα της κλοπής, συντρέχουν, πράγματι, στο πρόσωπό του, σοβαροί λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, οι οποίοι εμποδίζουν, καταρχήν, τη συνέχιση της παραμονής του στη χώρα.

Ωστόσο, το Δικαστήριο (σε συμβούλιο) λαμβάνει, περαιτέρω, υπόψη ότι, κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία της δικογραφίας, ο αιτών διαβιοί στη χώρα τουλάχιστον από την ηλικία των οκτώ ετών, έχει φοιτήσει σε ελληνικό δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και ότι στην Ελλάδα διαβιούν, επίσης, οι κατέχοντες τίτλους διαμονής δεκαετούς διάρκειας γονείς του, καθώς και η ημεδαπή σύντροφός του. Επιπλέον, συνεκτιμά ότι, όπως συνάγεται από το περιεχόμενο της …/22.4.2015 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις των Υπευθύνων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ “ΚΙΒΩΤΟΣ” και του ΚΕΘΕΑ «ΙΘΑΚΗ», ο αιτών αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, έχει καταβάλει, κατά τα τελευταία χρόνια, σημαντικές προσπάθειες για την απεξάρτησή του και κατά το τρέχον χρονικό διάστημα συμμετέχει ανελλιπώς σε πρόγραμμα απεξάρτησης της θεραπευτικής κοινότητας του ΚΕΘΕΑ «ΙΘΑΚΗ» στη Θεσσαλονίκη. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο (σε συμβούλιο) κρίνει ότι η απομάκρυνση του αιτούντος από την Ελλάδα θα προκαλέσει, σ’ αυτόν, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, καθόσον θα διακόψει τη θεραπευτική διαδικασία απεξάρτησής του από ναρκωτικές ουσίες και θα τον αποκόψει από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγμένος, ενώ, ταυτοχρόνως, αξιολογεί το ότι η ολοκλήρωση θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησής του από ναρκωτικές ουσίες συνεπάγεται σοβαρή μείωση του κινδύνου υποτροπής του (βλ. σχετικά το προοίμιο της συνοδεύουσας το ν. 4139/2013 «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» αιτιολογικής έκθεσης).
Για τους λόγους αυτούς και ενόψει του ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται προδήλως απαράδεκτοι ή αβάσιμοι, το Δικαστήριο (σε συμβούλιο) καταλήγει, κατόπιν σταθμίσεως του δημοσίου συμφέροντος και της βλάβης του αιτούντος, στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ανασταλεί, υπό όρους, η εκτέλεση της πρώτης και της τρίτης εκ των προσβαλλόμενων πράξεων. Συγκεκριμένα, πρέπει να χορηγηθεί αναστολή εκτελέσεως των ανωτέρω πράξεων υπό α) τον – αυτονόητο – όρο ότι ο αιτών δεν θα υποπέσει, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής, σε οποιαδήποτε αξιόποινη συμπεριφορά και β) ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει, ανελλιπώς και ενεργώς, στο πρόγραμμα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες της θεραπευτικής κοινότητας του ΚΕΘΕΑ «ΙΘΑΚΗ» στη Θεσσαλονίκη και, μετά την τυχόν ολοκλήρωσή του, θα συμμετέχει σε πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης του ΚΕΘΕΑ, προσκομίζοντας, προς απόδειξη της τήρησης του όρου αυτού, σχετική βεβαίωση συμμετοχής στη Γραμματεία του Β΄ Τμήματος του παρόντος Δικαστηρίουστο τέλος εκάστου μήνα
Οίκοθεν, δε, νοείται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση κάποιου εκ των ανωτέρω όρων ή δεν προσκομιστεί, στο τέλος εκάστου μήνα, η ως άνω βεβαίωση, από τον αιτούντα, το Δικαστήριο (σε συμβούλιο) επιφυλάσσεται να ανακαλέσει την παρούσα απόφασή του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 9 του π.δ/τος 18/1989 (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 268/2015, 926/2006). Τέλος, όσον αφορά τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη περί απορρίψεως του αιτήματος του ήδη αιτούντος για διαγραφή του από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και το S.I.S., το Δικαστήριο (σε συμβούλιο) κρίνει ότι αυτή αποτελεί πράξη αμιγώς αρνητικού χαρακτήρα και δεν είναι, ως εκ τούτου, δεκτική αναστολής εκτελέσεως, καθόσον αναστολή εκτελέσεως της πράξης αυτής θα ισοδυναμούσε, πράγματι, με ικανοποίηση από το Δικαστήριο (σε συμβούλιο), καθ’ υποκατάσταση της διοίκησης, του απορριφθέντος με την εν λόγω πράξη αιτήματος (ΣτΕ Ε.Α. 150/2007, 606/2000).
[…]

Δέχεται εν μέρει την αίτηση αναστολής

Write A Comment