τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ ΑΔ 300/2020: Πλημμελής αιτιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος ασυνόδευτου ανηλίκου απο την Επιτροπή Προσφυγών

Pinterest LinkedIn Tumblr


[…] 12. Επειδή, τέλος, προβάλλεται ότι μη νομίμως, κατ’ εσφαλμένη αιτιολογία και μη λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η Επιτροπή Προσφυγών έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος παραπομπής της υπόθεσης στον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4375/2016 και τούτο διότι δεν αξιολογήθηκαν ορθά τα πραγματικά περιστατικά, η μικρή ηλικία του ασυνόδευτου αιτούντος και, ιδίως, η απουσία ισχυρού υποστηρικτικού πλαισίου στη χώρα καταγωγής του. Η Επιτροπή Προσφυγών, κατά την κρίση της σχετικά με το ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στον αιτούντα, έλαβε υπόψη της ότι το βέλτιστο συμφέρον του, ως ανηλίκου, είναι να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του, ότι στην Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει δεσμούς, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος διαμονής του, ότι αναχώρησε με δική του θέληση από τη χώρα καταγωγής του καθώς και ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν αρκούντως σοβαροί ψυχολογικοί λόγοι που να δικαιολογούν τη χορήγηση άδειας διαμονής για σοβαρούς λόγους υγείας. Η κρίση αυτή, όμως, της Επιτροπής Προσφυγών δεν παρίσταται νομίμως αιτιολογημένη, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση και τούτο διότι κατά τη λήψη υπόψη της αρχής του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού δεν αξιολογήθηκε από την Επιτροπή το γεγονός ότι ο αιτών αναχώρησε από τη χώρα καταγωγής του, ασυνόδευτος, σε ηλικία μόλις 10 ετών, ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται στην Τουρκία και πιθανόν εμπλέκονται με δίκτυο διακινητών, ότι στην χώρα καταγωγής του διαμένει μεν η μητέρα του, η οποία, όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κατατεθέν ενώπιον της Επιτροπής από την ως άνω δομή φιλοξενίας υπόμνημα, ουδέποτε θέλησε να επικοινωνήσει μ’ αυτόν, παρά της επανειλημμένες προσπάθειες των υπαλλήλων της δομής, γεγονότα που καταδεικνύουν ότι το οικογενειακό του περιβάλλον στη χώρα καταγωγής του δεν προκύπτει ότι είναι ικανό να παράσχει την κατάλληλη φροντίδα στον ανήλικο σε συνδυασμό και με το ότι κατά τη διετή διαμονή του στη χώρα (διάστημα το οποίο σε σχέση με την ιδιαίτερα μικρή του ηλικία δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρό) είχε αρχίσει να φοιτεί σε ελληνικό σχολείο και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του στις νέες συνθήκες ζωής του, παρά τα αρχικά προβλήματα συμπεριφοράς του (όπως προκύπτει από την ως άνω ιατρική βεβαίωση της παιδοψυχιάτρου του ΠΓΝ …), στοιχεία τα οποία έπρεπε να συνεκτιμηθούν κατά τον καθορισμό του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, το οποίο, από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι εξυπηρετείται με τη μη επιστροφή του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του. Ενόψει αυτών η κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων παραπομπής της υπόθεσής του στον αρμόδιο Υπουργό για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους παρίσταται μη νόμιμη και, κατά συνέπεια, πρέπει κατά το σκέλος αυτό να ακυρωθεί.

13. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν τούτων, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ακύρωσης και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που μ’ αυτήν κρίθηκε ότι στο πρόσωπο του αιτούντος δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής της υπόθεσής του στον αρμόδιο Υπουργό για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, η υπόθεση δε να αναπεμφθεί στην Διοίκηση, για νέα νόμιμη κρίση.

[…] Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ακυρώνει την …/24-9-2019 απόφαση της δωδέκατης (10ης, όπως αναγράφεται στο σώμα της) Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ήδη Μετανάστευσης και Ασύλου, καθ’ ο μέρος κρίθηκε με αυτήν ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραπομπής του αιτούντος στην αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Αναπέμπει την υπόθεση, κατά το σχετικό κεφάλαιό της, στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό. 


Write A Comment