τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ 4/2018: Κλήση για συμπληρωματικά έγγραφα (έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας) και απόρριψη άδειας διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr
5. Επειδή, η απόρριψη του αιτήματος του αιτούντος περί χορήγησης άδειας διαμονής και η συνακόλουθη επιβολή σε βάρος του του μέτρου της επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του, με την προσβαλλόμενη απόφαση, με την αιτιολογία ότι αυτός «δεν είχε ανταποκριθεί, εντός διαστήματος δύο μηνών, σε έγγραφη κλήση για ζήτημα που αφορούσε στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής του» και συγκεκριμένα «δεν είχε ανταποκριθεί στην υπ’ αριθμ.2886/11-5-2016 κλήση, η οποία είχε σταλεί με συστημένη επιστολή και είχε επιστραφεί με τον χαρακτηρισμό “άγνωστος”», δεν είναι νόμιμη, διότι η απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ.1 περ.γ΄ του ν.4251/2014, λόγω μη ανταπόκρισής του, εντός διαστήματος δύο μηνών, σε έγγραφη κλήση για ζήτημα που αφορά τη διαδικασία έκδοσης της αιτηθείσας άδειας, προϋποθέτειπάντως ο πολίτης τρίτης χώρας να έχει παραλάβει τη σχετική κλήση, κάτι που δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, όπως βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) στο …/20-4-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Αδειών Διαμονής Πιερίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο επιδόθηκε στον αιτούντα την 22α-4-2016, δεν αναγράφεται ρητώς ότι το έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας, που αυτός όφειλε να προσκομίσει ενώπιον της Διοίκησης, έπρεπε να αφορά τον ίδιο ως άμεσα και όχι ως έμμεσα ασφαλισμένο, β) κατόπιν του προαναφερθέντος εγγράφου, ο αιτών προσκόμισε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης τις από 20-4-2016 και από 23-4-2016 «βεβαιώσεις ασφαλιστικής ικανότητας» της Ανταποκρίτριας του Ο.Γ.Α. Καρίτσης Δίου, στις οποίες αναφέρεται ότι αυτός είχε ασφαλιστική ικανότητα έως 26-10-2016, ως έμμεσα ασφαλισμένος, και γ) το …/11-5-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Αδειών Διαμονής Πιερίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών όφειλε να προσκομίσει ατομικό βιβλιάριο υγείας ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ως άμεσα ασφαλισμένος, ουδέποτε επιδόθηκε σε αυτόν, όπως ρητώς αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, το Δικαστήριο κρίνει ότι η απόρριψη του αιτήματος του αιτούντος περί χορήγησης άδειας διαμονής και η συνακόλουθη επιβολή σε βάρος του του μέτρου της επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του, με την προσβαλλόμενη απόφαση, με την αιτιολογία ότι αυτός είχε προσκομίσει έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ως εμμέσως και όχι ως αμέσως ασφαλισμένος, δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, όπως βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης, ενόψει της αρχής της χρηστής διοίκησης και δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση η Διοίκηση, με το …./20-4-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Αδειών Διαμονής Πιερίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, κάλεσε μεν τον αιτούντα να προσκομίσει έγγραφο ασφαλιστικής του ικανότητας, χωρίς να αναφέρει ρητώς ότι αυτό έπρεπε να αφορά τον ίδιο ως άμεσα ασφαλισμένο, ενώ το …/11-5-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης του ως άνω Τμήματος, στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών όφειλε να προσκομίσει ατομικό βιβλιάριο υγείας ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ως άμεσα ασφαλισμένος, ουδέποτε επιδόθηκε σε αυτόν. Επομένως, η προσβαλλόμενη …/16-8-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης πρέπει να ακυρωθεί, για τους ως άνω βασίμως προβαλλόμενους λόγους, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων που προβάλλονται με την υπό κρίση αίτηση ακύρωσης.

Write A Comment