τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ 26/2017: Στοιχεία αιτιολογίας αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής σε γονέα ημεδαπού

Pinterest LinkedIn Tumblr

7. Eπειδή, με τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη πράξη, έχουσα ως μοναδικό αιτιολογικό έρεισμα ότι ο αιτών κατά το χρόνο υποβολής (στις 11.9.2013) της επίμαχης αίτησης χορήγησης σε αυτόν άδειας διαμονής, ως γονέα ημεδαπού ανηλίκου, ήταν καταχωρισμένος στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και ότι ο ίδιος δεν είχε προσκομίσει, με την από 19.6.2014 αίτηση θεραπείας, απόφαση διαγραφής του από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., τυγχάνει (η προσβαλλομένη) ανεπαρκώς αιτιολογημένη, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως ισχυρισμό. Και τούτο, διότι, σύμφωνα με την αιτιολογία της επίδικης  απόφασης (επί του σώματός της), σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία του διοικητικού φακέλου, δεν προκύπτει εάν και κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη από το εκδώσαν αυτήν (προσβαλλομένη) όργανο και έτερα κρίσιμα δεδομένα και παράμετροι της συγκεκριμένης περίπτωσης, και δη δεν προκύπτει ότι εξετάστηκε ο λόγος για τον οποίον εχώρησε η εγγραφή του αιτούντος στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. δηλαδή, σύμφωνα με το … έγγραφο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας και την … απόφαση διαγραφής του από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., η εν λόγω εγγραφή εχώρησε αιτία διοικητικής απελάσεως, δυνάμει της … απόφασης του Αστυνομικού Διευθυντή Ορεστιάδας, ένεκα παράνομης εισόδου και παραμονής του στη χώρα, έχοντας δηλώσει, ενδεχομένως, διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο) και σε ποιό βαθμό αυτός ο λόγος πλήττει, εν προκειμένω, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Περαιτέρω και συναφώς, δεν προκύπτει ότι εξετάστηκε και το αν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας η μη χορήγηση σε αυτόν άδειας διαμονής ως γονέα ημεδαπού και η επιβολή, σε βάρος του, μέτρου επιστροφής, για μόνο το λόγο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αντίστοιχης αίτησής του (στις 11.9.2013, ως προεκτέθηκε) ήταν καταχωρισμένος, με την προαναφερθείσα αιτιολογική βάση, στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., χωρίς, κατά τα λοιπά, να συνεκτιμηθεί αν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση στον ίδιο της ζητηθείσας από αυτόν άδειας διαμονής ή, ενδεχομένως, κάποιας άλλης (π.χ. για ανθρωπιστικούς λόγους κατ’ άρθρο 19Α παρ. 1 περ. ζ) και, εν γένει, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παράμετροι που αφορούν την περίπτωσή του πριν την επιβολή, σε βάρος του, του μέτρου επιστροφής (πρβλ. Σ.τ.Ε. 990/2013). Όπως, μάλιστα, προκύπτει από τη δικογραφία η, από 11.6.2014, αίτηση του εν λόγω αλλοδαπού για διαγραφή του από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. έγινε δεκτή στις 24.7.2014, ήτοι δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την έκδοση της προσβαλλομένης, χωρίς να προκύπτει, για τον ίδιο ή άλλο λόγο, νέα καταχώρισή του στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 533050/4 – α/24.11.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης (Τμήμα Επιστροφών). Εξάλλου, κατά τα ήδη εκτεθέντα, με την αίτηση θεραπείας του επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη ο αιτών προσκόμισε ενώπιον της Διοίκησης, μεταξύ άλλων, την προμνημονευθείσα … συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου και την από 5.6.2014 υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου Ε.Ε. φερόμενης ως εργοδότριάς του, στο δε διοικητικό φάκελο περιέχεται το προαναφερθέν … πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου, ομοίως, μνημονεύονται τα περί αναγνωρίσεως από τον ίδιο του εν λόγω τέκνου (Ελληνίδας πολίτη). Εξάλλου, δεν προκύπτει αν ο ίδιος έχει την επιμέλεια ή υποχρέωση διατροφής του εν λόγω τέκνου (σχετικά και τα άρθρα 1510, 1515 και 1513 του Αστικού Κώδικα), την οποία (τυχόν υποχρέωση) εκπληρώνει, όπερ, ομοίως, δεν εξετάστηκε από τη Διοίκηση, ούτε, άλλωστε, προκύπτει αν εξετάστηκαν ή όχι από την τελευταία και έτερα στοιχεία που τυχόν κατά Νόμο τυγχάνουν συνεκτιμητέα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ενόψει τούτων, η υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί, περαιτέρω, στη Διοίκηση, προκειμένου να επιληφθεί του αιτήματος του αιτούντος και να περιλάβει στη σχετικώς εξενεχθησόμενη κρίση της πληρέστερη και ακριβέστερη αιτιολογία, αφού συνεκτιμήσει τα δεδομένα που ισχύουν και τις παραμέτρους που συντρέχουν στην περίπτωσή του, σύμφωνα με τα ήδη εκτεθέντα.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στο τεύχος 1/2017 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Write A Comment