τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ 2117/2014: Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την Υ.Α. 933/16.1.2009 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 όπως ισχύει» εισάγεται υποχρέωση του αλλοδαπού που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας να προσκομίσει αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεών του κατά το διάστημα της τελευταίας διετίας της άδειας διαμονής του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, αναφορικά με τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης.

Η διάταξη αυτή, ωστόσο, η οποία εισάγει το πρώτον προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, που δεν περιλαμβάνεται στη σχετική νομοθετική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 91, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 3731/2008, δεν μπορεί να βρει κανονιστικό έρεισμα ούτε στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, η οποία παρέχει στον Υπουργό Εσωτερικών εξουσιοδότηση να καθορίζει μόνο τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, ούτε στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 90 του ίδιου ως άνω νόμου, που παρέχει στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών εξουσιοδότηση να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα που αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, διότι η θέσπιση νέων, μη προβλεπόμενων στο νόμο, προϋποθέσεων χορήγησης άδειας διαμονής δεν μπορεί να θεωρηθεί ειδικότερο θέμα κατά την έννοια της διάταξης αυτής.

Για το λόγο αυτό, εμμέσως, αλλά πάντως βασίμως προβαλλόμενο, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση για να κριθεί εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στο υπό έκδοση τεύχος 2-3/2014 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Write A Comment