τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ 134/2018: Αλιεργάτες και απόδειξη ανάπτυξης ισχυρών δεσμών για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] η απόρριψη της αίτησης για χορήγηση στον αιτούντα άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, εχώρησε, όπως προκύπτει από την αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, διότι κρίθηκε ότι αυτός δεν έχει αναπτύξει βιοτικές σχέσεις όπως απαιτεί το άρθρο 19 του ν. 4251/2014. Όμως η προσβαλλόμενη με την ως άνω αιτιολογία παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη. Και τούτο διότι, ναι μεν, κατά τα κοινώς γνωστά, η φύση του επαγγέλματος του προσφεύγοντος είναι τέτοια, που τον αναγκάζει να διαβιοί κατεξοχήν εντός του αλιευτικού πλοίουστο οποίο απασχολείται (όπου όχι μόνο εργάζεται, αλλά και σιτίζεται και ως επί το πλείστον διανυκτερεύει) και δεν του επιτρέπει να αναπτύξει δραστηριότητα εκτός αυτού, ώστε να είναι σε θέση να προσκομίσει, προς απόδειξη ισχυρών βιοτικών δεσμών, στοιχεία όπως αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α., τούτο όμως δεν σημαίνει, άνευ άλλου τινός, όπως εσφαλμένως επιλαμβάνεται εν προκειμένω η Διοίκηση, ότι ο προσφεύγων δεν έχει αναπτύξει ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς εντός του αλιευτικού σκάφους στο οποίο εργάζεται και διαβιοί. Επιπροσθέτως, από τα έγγραφα που προσκόμισε ο αιτών ενώπιον της Διοίκησης, προκύπτει η συνεχής παρουσία και απασχόληση του στη Χώρα, ήδη από το έτος 2010, ενώ η περιστασιακή απομάκρυνσή του, μερικούς μόνο μήνες κατ’ έτος, δεν επαρκεί για να στηρίξει την κρίση της Διοίκησης περί απουσίας ισχυρών δεσμών με αυτήν, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη και του γεγονότος ότι η Διοίκηση εκτίμησε μόνο την ανωτέρω αναφερόμενη από 9.3.2016 Βεβαίωση του ΟΓΑ και ουδόλως έλαβε υπόψη της και τα λοιπά στοιχεία που ο αιτών προσκόμισε ενώπιόν της, από τα οποία προκύπτει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο τελευταίος εισέρχεται, διαμένει και εργάζεται νομίμως στη Χώρα και εκπληρώνει αδιαλείπτως τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις έχοντας αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη Χώρα που αφορούν άμεσα το βιοπορισμό του. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν αιτιολογείται προσηκόντως, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού ισχυρισμού του αιτούντος, παρέλκει, δε, ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της αίτησης ακύρωσης.

Write A Comment