τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ 115/2018: Στοιχεία αιτιολογίας άρνησης διαγραφής αλλοδαπού από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.

Pinterest LinkedIn Tumblr

6. Επειδή, από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι απαγόρευση εισόδου μπορεί να επιβληθεί, κατ`ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αλλοδαπός κρίνεται επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου, που υλοποιείται με την εγγραφή του αλλοδαπού στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και, παράλληλα, στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, καθορίζεται αφού ληφθούν οι περιστάσεις της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης και πάντως δεν μπορεί, καταρχήν, να υπερβαίνει την πενταετία, παρά μόνον εάν συντρέχουν λόγοι που καθιστούν τον αλλοδαπό σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, η απαγόρευση εισόδου επανεξετάζεται ανά τριετία και πάντως μπορεί να ανακληθεί πριν τη συμπλήρωση του χρόνου διατήρησής της, εφόσον συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι. […]
9. Επειδή, η προσβαλλόμενη άρνηση διαγραφής του αιτούντος από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., διάρκειας 10 ετών, στηρίζεται στη συνδρομή στο πρόσωπό του των προαναφερόμενων λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σύμφωνα, όμως, με όσα έγιναν ερμηνευτικά δεκτά στην σκέψη 5, στο πλαίσιο της σύννομης άσκησης της διακριτικής ευχέρειας που διέθετε για τον χαρακτηρισμό του αιτούντος ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, η διοίκηση όφειλε, κατά την εκφορά της σχετικής κρίσης, να συνεκτιμήσει όχι μόνο τη φύση και τη βαρύτητα των τελεσθέντων αδικημάτων, αλλά, επιπλέον, και τις συνθήκες τέλεσης αυτών, τον τυχόν μεμονωμένο χαρακτήρα της παραβατικής συμπεριφοράς του αιτούντος, την ηλικία του ως δράστη, το εάν η τέλεσή τους ανάγεται σε παρωχημένο χρόνο, τη συμπεριφορά του αιτούντος έκτοτε και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο αναγόμενο στην όλη προσωπικότητα και συμπεριφορά του. Ειδικότερα, από την αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, δεν προκύπτει ότι συνεκτιμήθηκαν οι συνθήκες τέλεσης και ο βαθμός συμμετοχής του αιτούντος, η ηλικία του κατά τον χρόνο τέλεσης αυτών(μόλις 18 ετών), ο διαδραμών από τη διάπραξή τους έως την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης χρόνος (19 χρόνια), ο μεμονωμένος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, χαρακτήρας της αξιόποινης συμπεριφοράς του, ενώ, επίσης, δεν προκύπτει ότι σταθμίστηκαν οι βιοτικοί και οικογενειακοί δεσμοί που ανέπτυξε ο αιτών κατά τη διάρκεια της – έστω παράνομης, αλλά υπό συνθήκες σταθερής οικογενειακής ζωής – παραμονής του στην Ελλάδα, ούτε η ηλικία και το βέλτιστο συμφέρον των ανήλικων τέκνων του. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο αιτών παρέμενε παράνομα στη Χώρα, ενώ ήταν εγγεγραμμένος στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., δεν τον καθιστά σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια, ούτε δικαιολογεί τη διατήρηση της δεκαετούς διάρκειας εγγραφής του. Ενόψει αυτών, η προσβαλλόμενη απόρριψη του αιτήματος του αιτούντος να διαγραφεί από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., ερειδόμενη στην επικινδυνότητά του για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια δεν αιτιολογείται νομίμως, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση και πρέπει να ακυρωθεί.

Write A Comment