τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ 11/2018: Μη νομίμως χορηγήθηκε προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης μικρότερη του ενός μηνός σε πολίτη ΕΕ

Pinterest LinkedIn Tumblr

16. Επειδή, τέλος, προβάλλεται ότι χωρίς νόμιμη αιτιολογία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη πράξη λόγος που ο αιτών είχε προβάλει με την ενδικοφανή προσφυγή του ενώπιον του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι νόμιμη η χορηγηθείσα σε αυτόν προθεσμία αναχώρησης από τη χώρα έξι ημερών, δεδομένου ότι η πρόβλεψη προθεσμίας για την εγκατάλειψη της επικράτειας μικρότερη του ενός μηνός δεν δικαιολογείται από κανέναν λόγο κατεπείγοντος, όπως προβλέπει το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του π.δ. 106/2007. Ο λόγος αυτός είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός, διότι το άρθρο 40 του ν. 3907/2011, που επεκτείνει και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εφαρμογή των διαδικαστικών διατάξεων έκδοσης πράξεων επιστροφής για πολίτες τρίτων χωρών, ρητώς περιλαμβάνει επιφύλαξη εφαρμογής των τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων των άρθρων 22 έως 24 του π.δ. 106/2007, η δε πρόβλεψη δυνατότητας χορήγησης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης συντομότερης του ενός μήνα μόνο σε περιπτώσεις κατεπείγοντος είναι ευνοϊκότερη από την αντίστοιχη πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3907/2011 που ορίζουν ότι η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης κυμαίνεται μεταξύ 7 και 30 ημερών, συντομότερη δε προθεσμία χορηγείται (ή προθεσμία δεν χορηγείται) στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή η αίτηση για νόμιμη παραμονή έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη ή καταχρηστική ή ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, στην ήδη προσβαλλόμενη απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης δεν περιλαμβάνεται αιτιολογία ως προς τη συνδρομή λόγων κατεπείγοντος που να δικαιολογούν τη χορήγηση, στον αιτούντα, της βραχείας προθεσμίας των έξι ημερών προκειμένου να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια. Συνεπώς, πρέπει κατά το μέρος αυτό, με το οποίο απορρίφθηκε σιωπηρώς η από 29.10.2014 ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος, να ακυρωθεί η …10.11.2014 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Write A Comment