τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΡοδ 107/2017 (Προεδρ Διαδ): Άρση της κράτησης του αντιλέγοντος αλλοδαπού, καθόσον διαπιστώθηκε μεταγενέστερα ότι ανήκει σε ευάλωτη κατηγορία

Pinterest LinkedIn Tumblr
2. […] το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το αρχικώς υποβληθέν αίτημα του αντιλέγοντος για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό με απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών, πλην όμως αυτός με την …/10-11-2017 αίτηση ζήτησε την ανάκληση της ανωτέρω αποφάσεως και κατ’ ουσίαν την επανεξέταση της υπόθεσής του, στηριζόμενος στο …/6-11-2017 έγγραφο του ΚΥΤ Λέρου περί ευαλωτότητάς του, β) εάν γίνει δεκτή η ανωτέρω αίτηση ανάκλησης, θα υπαχθεί εκ νέου ο αντιλέγων στις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4375/2016 και θα επιτραπεί η παραμονή του στη χώρα μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας επανεξέτασης, γ) η ευαλωτότητα του αντιλέγοντος κατά το άρθρο 14 παράγραφος 8 του Ν. 4375/2016 συνεκτιμάται για την επιβολή ή την παράταση της κράτησης, και περαιτέρω συνεκτιμώντας ότι δεν του αποδόθηκε συγκεκριμένη αιτίαση για την κράτησή του, παρά μόνον το γεγονός της απορρίψεως του αιτήματός του διεθνούς προστασίας σε δεύτερο βαθμό, ούτε προκύπτει, από τα στοιχεία το διοικητικού φακέλου,  ότι υφίστανται στο πρόσωπό του λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας, κρίνει  ότι πρέπει να αρθεί η κράτηση του αντιλέγοντος και να αφεθεί αυτός ελεύθερος, με την υποχρέωση της παραμονής του στη Λέρο και διαμονής του στο εκεί Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων καθώς και της εμφάνισής του ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών ανά τρεις (3) ημέρες.
[…] Δέχεται τις αντιρρήσεις.

Write A Comment