τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 65/2019: Απουσία αλλοδαπού απο την Ελλάδα για διάστημα άνω των έξι μηνών ετησίως κατά τη διάρκεια της άδειας διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr


8. Επειδή, η απόφαση απόρριψης της αίτησης θεραπείας της αιτούσας στηρίζεται αποκλειστικά στη διαπίστωση ότι αυτή απουσίαζε από τη Χώρα για διαστήματα άνω των έξι μηνών ετησίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας άδειας διαμονής της, όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτ. … έγγραφο του Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών περί αφιξοαναχωρήσεων. Ωστόσο, η προσβαλλόμενη απόφαση, έχοντας το παραπάνω περιεχόμενο, δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, καθώς από κανένα σημείο της δεν προκύπτει ότι η Διοίκηση, κατά την ανάκληση και την απόρριψη της αίτησης περί ανανέωσης της άδειας διαμονής της αιτούσας, έλαβε υπόψη της και συνεκτίμησε το χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών της, τη μακρόχρονη διαμονή στη Χώρα τόσο της ίδιας όσο και των μελών της οικογένειάς της, την ύπαρξη ή μη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών της με τη χώρα καταγωγής της και το συμφέρον των τριών (3) ανήλικων τέκνων της, όπως τα στοιχεία αυτά συνάγονται από τα έγγραφα που προσκομίζει η τελευταία στο Δικαστήριο και είχε (ή πάντως μπορούσε να έχει) στη διάθεσή της η Διοίκηση (δηλαδή, μεταξύ άλλων, τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τελευταίου τέκνου της στην Ελλάδα, την άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας του συζύγου της, το μισθωτήριο κατοικίας στο όνομα του συζύγου της, βεβαιώσεις φοίτησης των τέκνων της σε ελληνικό σχολείο κ.λπ.), εκφέροντας προς τούτο σχετική εξατομικευμένη κρίση, όπως όφειλε να πράξει κατά τη ρητή επιταγή του άρθρου 74 παρ. 4 και του άρθρου 71 παρ. 2 του ν. 4251/2014. Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση, από την αιτιολογία της οποίας δεν προκύπτει ότι εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα προαναφερθέντα δεδομένα και στοιχεία, δεν παρίσταται επαρκώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί για τον λόγο αυτό, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την αιτούσα, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων που προβάλλονται με την υπό κρίση αίτηση ακύρωσης. Δοθέντος, δε, ότι η ανάκληση και η απόρριψη της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής της αιτούσας παρίσταται μη νόμιμη και ακυρωτέα, το επιβληθέν, σε βάρος της τελευταίας, μέτρο της επιστροφής χάνει, πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4251/2014 και το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 3907/2011, το νόμιμο έρεισμά του. Υπό τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη πράξη, στην οποία έχουν ενσωματωθεί, κατά τα αναφερόμενα στη σκέψη 2 της παρούσας, τόσο η ανάκληση και η απόρριψη της αίτησης της αιτούσας περί ανανέωσης της άδειας διαμονής της όσο και η επιβολή, σε βάρος της, του μέτρου της επιστροφής, πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της. Περαιτέρω, η υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου η τελευταία να προβεί α) σε νόμιμη και ουσιαστική περαιτέρω εξέταση του αιτήματος της αιτούσας, καθόσον αφορά στις λοιπές εκ του νόμου προϋποθέσεις για την ανανέωση ή μη σε αυτήν της αιτηθείσας άδειας διαμονής και β) στην έκδοση απόφασης με επαρκώς θεμελιωμένη αιτιολογία, τουλάχιστον ως προς τις κρίσιμες και συνεκτιμητέες για το προκείμενο ζήτημα παραμέτρους. Ειδικότερα, θα πρέπει η Διοίκηση να αποφανθεί αιτιολογημένα (με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία και ενδεχομένως κατόπιν νέας κλήτευσης της αιτούσας) για το αν συντρέχουν ή όχι οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την ανανέωση της κατεχόμενης από την αιτούσα άδειας για οικογενειακή επανένωση (άρθρο 69 επ. του ν.4251/2014), αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελο.

Write A Comment