τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 62/2019: Μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που απουσίασε από την χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα

Pinterest LinkedIn Tumblr

5. Επειδή, με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη ανακλήθηκε η …/21.1.2015 άδεια διαμονής, με μόνη αιτιολογία ότι η αιτούσα απουσίαζε από την ελληνική επικράτεια για χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως. Η Διοίκηση δεν διατύπωσε, δηλαδή, για την ανάκληση της άδειας διαμονής που είχε χορηγηθεί στην αιτούσα ως μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, εξατομικευμένη κρίση, συνεκτιμώντας τα κριτήρια που όφειλε να λάβει υπ’ όψιν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 74 παρ. 4 του Κώδικα Μετανάστευσης και ισχύουν για την κρίσιμη κατηγορία αδειών διαμονής. Ειδικότερα, δεν εξέτασε τον χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών της αιτούσας, τη διάρκεια διαμονής της στην ελληνική επικράτεια, καθώς και την ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής της. Συνεπώς, η ως άνω πράξη δεν αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς και πρέπει για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, να ακυρωθεί. […]

Write A Comment