τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 62/2018: Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς και δικαιολογημένη απουσία στη χώρα καταγωγής

Pinterest LinkedIn Tumblr

5. Επειδή το άρθρο 108 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80) ορίζεται ότι: “Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 88 επ. του παρόντος και υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ του άρθρου 6 του παρόντος…”. Περαιτέρω, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ίδιου ως άνω νόμου: “… Η διασφάλιση της νομιμότητας της διαμονής για τη “δεύτερη γενιά” αντιμετωπίζεται ως ζήτημα που, πέραν των γενικών επισημάνσεων που αφορούν το σύνολο των μακροχρόνια διαμενόντων αλλοδαπών, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χρήζει ειδικής και ευνοϊκότερης αντιμετώπισης. Και αυτό γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία της η “δεύτερη γενιά” έχει ελάχιστη επαφή με τη χώρα προέλευσης των γονέων τους, αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως πατρίδα ή εν πάση περιπτώσει ως τη χώρα στην οποία θα ζήσει αυτή και τα παιδιά της, ενώ η κοινωνική της ένταξη έχει ήδη εν τοις πράγμασι επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό. Με γνώμονα τα ανωτέρω και προκειμένου η “δεύτερη γενιά” να μην παραμένει δέσμια των γενικών διαδικασιών και προϋποθέσεων ανανέωσης των αδειών διαμονής, με συνέπεια να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να χάσει τη νομιμότητα της διαμονής της και να εκτεθεί στο ενδεχόμενο της αναγκαστικής απομάκρυνσής της από την Ελλάδα, θεσμοθετείται μια δέσμη μέτρων που λειτουργεί ως προστατευτικό πλαίσιο και διευκολύνει την ενταξιακή της προοπτική…”. Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι σκοπός της διάταξης είναι να μην ανατραπούν οι δεσμοί που έχουν αναπτύξει οι αλλοδαποί “δεύτερης γενιάς” με τη Χώρα. Συνεπώς, απαιτείται να αποδεικνύεται μόνιμη διαμονή στη Χώρα από την ολοκλήρωση των έξι τάξεων του σχολείου μέχρι την ημερομηνία υποβολής από τον αλλοδαπό της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής κατά τις διατάξεις για τους αλλοδαπούς “δεύτερης γενιάς”. […]
9. Επειδή, με την προσβαλλόμενη πράξη η Διοίκηση ενέμεινε στην αρχική απόφασή της, σύμφωνα με την οποία ο αιτών, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του ν. 4251/2014 για χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί με το με αριθμ. 55734/24.9.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, καθόσον δεν υφίστανται πλέον ισχυροί δεσμοί με τη χώρα, διότι απουσίαζε από τη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών, ήτοι από 2.9.2014 έως 20.9.2016, ήτοι για 2 έτη και 18 ημέρες. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις που προεκτέθηκαν και όπως έχουν ερμηνευθεί, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4251/2014, παρίσταται ανεπαρκώς αιτιολογημένη, καθώς δεν αιτιολογείται, ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει, εάν για την εκτίμηση της διακοπής των ισχυρών δεσμών του αιτούντος με τη χώρα, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας του, λήφθηκε υπόψη και αξιολογήθηκε, σύμφωνα και με τις αρχές της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, το γεγονός ότι ο αιτών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα ακολουθώντας τους γονείς του στην Αλβανία, λόγω της ανηλικότητάς του και ότι επανήλθε στην Ελλάδα, εντός ενός έτους από την ενηλικίωσή του και ως εκ τούτου η απουσία του από την χώρα ήταν δικαιολογημένη, χωρίς αληθινή πρόθεση του αιτούντος να διακόψει τους δεσμούς του με τη χώρα, η απουσία του δε περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Ενόψει αυτών, ο προαναφερόμενος λόγος πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αριθμ. πρωτ. …/16.10.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της αίτησης.

1 Comment

  1. Κ.Πουλαρακη πως μπορω να επικοινωνήσω μαζι σας ; Εχω και εγω το ίδιο πρόβλημα που περιγράφεται και στο άρθρο και δεν γνωρίζω τι πρέπει να κάνω.. Μέχρι τώρα δεν έχω κάνει την αίτηση για άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ούτε έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά επειδή στην διεύθυνση αλλοδαπών και μεταναστεύσεις μου είπαν ότι δεν δικαιούμαι άδεια διαμονής και να μην μπω καν σε αυτή την διαδικασία. Μπορούμε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού για να αναλάβετε εσείς την υπόθεση μου ;

Write A Comment