τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 38/2018: Διαδικασία Επιδόσεων αδειών διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr

6. […] πριν επιστραφεί η … άδεια διαμονής στην Περιφέρεια, δεν τηρήθηκε από τον αρμόδιο Δήμο η διαγραφόμενη στο άρθρο μόνο περ. Β΄ της ΥΑ 10575/2009 διαδικασία επίδοσης αυτής στον αιτούντα. Ειδικότερα, δεν αναζητήθηκε ο αιτών με κάθε πρόσφορο μέσο, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας του, προκειμένου να ειδοποιηθεί να παραλάβει τον τίτλο διαμονής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ούτε εστάλη σε αυτόν συστημένη επιστολή για το σκοπό αυτό. Με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη: α. ότι από το άρθρο μόνο περ. Β΄ παρ. 5 της ΥΑ 10575/2009 προβλέπεται η επιστροφή της εκδοθείσας στο όνομα του αλλοδαπού άδειας από το Δήμο στην Περιφέρεια και, συνακόλουθα, η παύση της ισχύος αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει αδυναμία ειδοποίησης του ενδιαφερομένου προς παραλαβή της, και β. ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διέλαβε ότι η … άδεια διαμονής είχε αποβάλει την ισχύ της εκ μόνου του λόγου ότι είχε επιστραφεί στην Περιφέρεια από το Δήμο Πειραιά, παραβλέποντας το γεγονός ότι, μη τηρηθείσας της διαδικασίας ειδοποίησης του αλλοδαπού προς παραλαβή της άδειας διαμονής, ο Δήμος δεν νομιμοποιούνταν να την επιστρέψει ως ανεπίδοτη, το Δικαστήριο κρίνει ότι η στηριζόμενη στην παραπάνω κρίση απόρριψη του ένδικου αιτήματος του αιτούντος περί ανανέωσης της επίμαχης άδειας διαμονής δεν αιτιολογείται νομίμως. Για το λόγο δε αυτό, που προβάλλεται βάσιμα, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της έρευνας των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

Write A Comment