τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 307/2019 (Προεδρ διαδ): Κράτηση προσώπου που παραβίασε γεωγραφικό περιορισμό

Pinterest LinkedIn Tumblr


2. Επειδή, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την … απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου αποφασίσθηκε η απέλαση του αντιλέγοντος βάσει διαδικασίας επανεισδοχής. Η εκτέλεση της απόφασης αυτής ανεστάλη με την …. απόφαση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, ενόψει του ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ …. αναφορά της ίδιας υπηρεσίας, δεν ήταν εφικτή η απέλαση για λόγους ανωτέρας βίας, επιβληθέντων στον αντιλέγοντα των περιοριστικών όρων της μη αναχώρησής του από τη Λέσβο και της διαμονής του στους χώρους του καταυλισμού στο Κ.Υ.Τ. Μόριας Λέσβου. Στις 30-5-2019 ο αντιλέγων συνελήφθη από αστυνομικό όργανο του Αστυνομικού Τμήματος …. καθότι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής στη χώρα κατά παράβαση του άρθρου 76 παρ. 1β του ν. 3386/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν. 3907/2011. Κατόπιν τούτου, λαμβανομένου υπόψη ότι είχε παραβιάσει τους επιβληθέντες με την προαναφερόμενη απόφαση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου περιοριστικούς όρους και ότι, σύμφωνα με έγγραφο της της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι σεσημασμένος με στοιχεία …. για παράβαση του άρθρου 394 ΠΚ, καθώς και των νόμων 3386/2005 και 4251/2014, εκδόθηκε η …. απόφαση αρμοδίας αξιωματικού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την οποία διατάχθηκε η κράτησή του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεισδοχής του. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα διαβιβασθέντα στο Δικαστήριο από το Τμήμα Επιστροφών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής στοιχεία, ο αντιλέγων κατέθεσε στις 13-12-2017 αίτημα για χορήγηση διεθνούς προστασίας, του οποίου η καταγραφή έχει ήδη ολοκληρωθεί.

3.Επειδή, ο αντιλέγων υποστηρίζει ότι κρατείται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4375/2016, καθόσον δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κράτηση αιτούντος άσυλο με βάση το άρθρο αυτό. Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι ούτε με βάση τις διατάξεις των ν. 3386/2005 και 3907/2011 δύναται να συνεχισθεί η κράτησή του, διότι, ενόψει του εκκρεμούς αιτήματός του περί χορήγησης διεθνούς προστασίας, δεν είναι εφικτή η υλοποίηση της απόφασης απομάκρυνσής του. Επιπρόσθετα, προβάλλει ότι η παραβίαση από μέρους του των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί με την …. απόφαση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου οφείλεται σε κατάσταση ανάγκης, στην οποία περιήλθε λόγω των απάνθρωπων συνθηκών, στις οποίες διαβίωνε κατά το διάστημα της παραμονής του στον καταυλισμό της Μόριας και, ως εκ τούτου, δεν τον καθιστά ύποπτο φυγής. Τέλος, υποστηρίζει ότι, ενόψει του ότι η κράτησή του σε κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων της Αττικής έχει ήδη διαρκέσει για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, η συνέχισή της, ενόψει της ακαταλληλότητας των χώρων αυτών, αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας και παραβιάζει ευθέως το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Προς απόδειξη των παραπάνω προσκομίζει: α. την … απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, με την οποία ο χώρος λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου κρίθηκε ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τάχθηκε στην κεντρική διοίκηση προθεσμία 30 ημερών για την αποκατάσταση των διαπιστωθέντων με αυτοψίες του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Λέσβου σχετικών προβλημάτων, β. την από …. αίτηση, με την οποία ο αντιλέγων ζήτησε, ενόσω κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα …., να εξετασθεί από ιατρό παραπονούμενος για εμφάνιση μωλώπων και πόνων σε ολόκληρο το σώμα του, και γ. την από 2-8-2019 υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου Συρίας …, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημοτική αρχή, με την οποία ο τελευταίος δηλώνει ότι φιλοξενεί τον αντιλέγοντα στην οικία του στην Αθήνα, επί της οδού ….

4.Επειδή, ο αντιλέγων έχει υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας, η καταγραφή του οποίου έχει ολοκληρωθεί, και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4375/2016, η κράτησή του δικαιολογείται μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να εφαρμοσθούν εναλλακτικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3907/2011. Περαιτέρω, το γεγονός ότι ο αντιλέγων, υποκινούμενος από την ανάγκη αυτοπροστασίας του έναντι των επικίνδυνων για την υγεία και προσβλητικών για την αξιοπρέπειά του συνθηκών που επικρατούσαν στον καταυλισμό της Μόριας, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που είχαν τεθεί με την … απόφαση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου δεν συνιστά, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ένδειξη ότι πρόκειται για πρόσωπο ύποπτο διαφυγής. Κατόπιν τούτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντιλέγων προτείνει ως εναλλακτικό της κράτησής του μέτρο τη φιλοξενία του σε συγκεκριμένο τόπο στην Αθήνα, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι νόμιμη η συνέχιση της κράτησής του, της τελευταίας δυνάμενης να αντικατασταθεί με μέτρα λιγότερο επαχθή, πλην όμως επαρκή, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22 παρ. 3 του ν. 3907/2011. Επομένως, οι κρινόμενες αντιρρήσεις πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

Case summary in English: Decision by the Administrative Court of First Instance of Athens (Single-Judge procedure on objections against detention order). The Court held that the fact that the applicant for international protection violated the geographical restriction imposed on him to remain on the island of Lesbos pending the examination of his asylum claim, as to protect himself against the dire living conditions in the Moria hotspot that could endanger his health and human dignity, does not  give any indication that there is a risk of him absconding. Therefore, he should be released from detention on the condition that he regularly reports to the authorities.

Write A Comment