τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 29/2019: Εύλογος χρόνος κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών για ανανέωση άδειας διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr


9. Επειδή, τέλος, επικαλείται ότι μη νομίμως η διοίκηση απέρριψε το αίτημά του λόγω της μη υποβολής εντός ευλόγου χρόνου του σχετικού δικαιολογητικού περί εξαγοράς ενσήμων, αφού δεν βαρύνεται με υπαιτιότητα. Και τούτο διότι ναι μεν η διοίκηση, κατά την κατάθεση της αίτησής του στις 26-7-2016 τον ενημέρωσε για την υποχρέωσή του να προσκομίσει το ανωτέρω αποδεικτικό εξαγοράς των ελλειπόντων 6 ενσήμων δεν τον ενημέρωσε όμως και για το ότι όφειλε να το πράξει μέχρι 31-1-2017, ήτοι εντός εξάμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησής του. Και ο ισχυρισμός του αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος αφού κάθε διοικούμενος οφείλει να ενεργεί άμεσα για την προσκόμιση των δικαιολογητικών των απαραίτητων για την εξέταση του αιτήματός του ενώ δεν μπορεί να επικαλείται υπαιτιότητα εκ μέρους της διοίκησης όταν δεν ανταποκρίνεται εντός εξαμήνου (ευλόγου χρόνου) από την υποβολή της αίτησης του για την υποβολή δικαιολογητικού και, σε κάθε περίπτωση, οφείλει να πληροφορείται περί των προθεσμιών υποβολής τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών που ζητούνται από τη διοίκηση.

Write A Comment