τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 207/2017 (Προεδρ Διαδ): Διαταγή για άμεση μετάβαση σε νοσοκομείο για την διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του τελούντος υπό κράτηση αλλοδαπού

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212), όπως ισχύει, του άρθρου 30 του ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7) και των άρθρων 36 και 46 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51), 2) ότι ο αντιλέγων δεν διαθέτει νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα, ούτε προκύπτει να έχει προβεί σε συστηματικές ενέργειες για την νομιμοποίησή του (κατάθεση σχετικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής), εκδηλώνοντας έτσι την πρόθεση για νόμιμη διαμονή στη Ελλάδα, 3) ότι ο αντιλέγων δεν φέρει οποιοδήποτε ταξιδιωτικό ή αποδεικτικό της ταυτότητάς του έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτουν μετά βεβαιότητας τα προσωπικά του στοιχεία ούτε, εξ άλλου, προσκομίζονται νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία που να τον καθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο γνωστό στις ελληνικές αρχές (π.χ. κοινωνικοασφαλιστικά, φορολογικά κ.α.), καθώς και στοιχεία απασχόλησής του, 4) ότι μόνη η ως άνω προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας του αντιλέγοντος σε ιδιόκτητη οικία της … , επί της ανωτέρω οδού στις … Αττικής, μη συνεπικουρούμενη από άλλο έγγραφο στοιχείο, δεν αρκεί για την απόδειξη σταθερής διεύθυνσης διαμονής του τελευταίου ενόψει, εξ άλλου και της απουσίας νομικής ή ηθικής δέσμευσης για την εξακολούθηση της παροχής της φιλοξενίας αυτής, 5) ότι ο ισχυρισμός του αντιλέγοντος ότι είναι νεφροπαθής και καρδιοπαθής δεν αποδεικνύεται από τα προσκομισθέντα ιατρικά έγγραφα και ιδίως 6) ότι ο αντιλέγων παραβίασε, κατά τα προεκτεθέντα, τον περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί να μην αναχωρήσει από την Κω, 7) ότι ο αντιλέγων έχει δηλώσει την βούλησή του για υπαγωγή στο καθεστώς ασύλου την 29.08.2017, οκτώ και πλέον μήνες μετά την αρχική σύλληψή του στις 6.12.2016, και το γεγονός ότι ακόμα και στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος ασύλου είναι δυνατή η κράτηση του αλλοδαπού, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, κρίνει ότι σε περίπτωση άρσης της κράτησης του αντιλέγοντος, υφίσταται κίνδυνος διαφυγής του και, για το λόγο αυτό, παρίσταται αναγκαία η συνέχιση της κράτησής του. Κατόπιν τούτων, οι κρινόμενες αντιρρήσεις πρέπει να απορριφθούν και να ταχθεί προθεσμία 10 ημερών στην αρχή κράτησης, προκειμένου να μεταγάγει τον αντιλέγοντα στην αρμόδια αρχή, ώστε να καταγραφεί πλήρως το αίτημά του για την υποβολή αιτήματος διεθνούς προστασίας κατά το άρθρο 36 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4375/2016. 
Περαιτέρω, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι από τα προσκομισθέντα από 25.07.2017 αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων για την ηπατίτιδα HCV (+) δεν αποδεικνύεται πλήρως ότι ο αντιλέγων πάσχει από το λοιμώδες τούτο νόσημα κυρίως διότι στο εν λόγω έγγραφο αναγράφεται ότι συνίσταται επανέλεγχος με επιβεβαιωτικό test ενώ σε κάθε περίπτωση το έγγραφο αυτό δεν συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση, πλην όμως πιθανολογείται η πάθησή του αυτή, διατάσσει τις αστυνομικές αρχές, όπου κρατείται ο αντιλέγων, να μεριμνούν και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του και ειδικότερα διατάσσει την άμεση μετάβασή του σε νοσοκομείο για την διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, την χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, την νοσηλεία του εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τους θεράποντες γιατρούς και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο.

Write A Comment