τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 205/2017: Πλημμελώς αιτιολογημένη η άρνηση χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Pinterest LinkedIn Tumblr
Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε αλλοδαπό κάτοχο άδειας διαμονής που έληξε κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της οικείας αίτησης, αλλά διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη εντός της εν λόγω δεκαετίας, απαιτείται η διαπίστωση της ανάπτυξης ιδιαίτερων δεσμών του με τη Χώρα, που καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας, κρίση στην οποία προβαίνει η Διοίκηση αφού λάβει υπόψη όλα τα πρόσφορα προς απόδειξη τούτου έγγραφα που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο ή βρίσκονται στο διοικητικό φάκελο, ενδεικτική απαρίθμηση των οποίων γίνεται στο Κεφάλαιο Γ΄ (περίπτωση Γ1.3) της Κ.Υ.Α. 30825/4.6.2014, όπως αναδιατυπώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου της Κ.Υ.Α. 68019/16.10.2015.
Η άρνηση χορήγησης άδειας λόγω εξαιρετικών λόγων στην αιτούσα στηρίζεται αποκλειστικά στη διαπίστωση της μη νόμιμης παραμονής της στη Χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησής της, χωρίς τούτο να προβλέπεται ως προϋπόθεση από τις ισχύουσες εν προκειμένω διατάξεις του ν. 4251/2014 (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4332/2015) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Κ.Υ.Α. 68019/16.10.2015. Όπως προαναφέρθηκε, άλλωστε, η απαρίθμηση της Κ.Υ.Α. 68019/16.10.2015 σχετικά με τους τρόπους απόδειξης ύπαρξης ισχυρών δεσμών των αλλοδαπών με τη Χώρα είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. Επομένως, η απόδειξη της ύπαρξης ισχυρών δεσμών της αιτούσας με τη Χώρα μπορεί να γίνει με την επίκληση από αυτήν και άλλων πρόσφορων και ισχυρών στοιχείων, από τα οποία, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην ως άνω Κ.Υ.Α., αποδεικνύουν κατά τρόπο αναντίρρητο την ύπαρξη ισχυρών δεσμών αυτής με τη Χώρα.

Εν προκειμένω, η Διοίκηση δεν εξέτασε όλα τα προσκομισθέντα στοιχεία και ιδίως, την από 12.2.2016 βεβαίωση της εταιρείας …, από την οποία προκύπτει ότι η αιτούσα έστελνε εμβάσματα από την Ελλάδα προς τη Γεωργία, σε τακτά – μηνιαία – χρονικά διαστήματα, κατά τα έτη 2008 έως 2013 και συνεπώς, αποδεικνύεται η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών της στη Χώρα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα (πρβλ. ΣτΕ 409/2017). Τα εν λόγω εμβάσματα δεν απαριθμούνται μεν στην εν λόγω παράγραφο Γ.1.3. της Κ.Υ.Α., αναφέρονται, όμως, ως «αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το N. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας» σε προηγούμενη διάταξη, ήτοι στο Γ1.1. της ίδιας Κ.Υ.Α., ανάμεσα στα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη χώρα. Ενόψει των ανωτέρω, η …/1.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη. 

Write A Comment