τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 119/2018: Απόρριψη άδειας διαμονής επενδυτή για λογούς δημοσίας τάξης και ασφάλειας και προστασία περιουσίας (άρθρο 1 ΠΠ ΕΣΔΑ)

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] 10. Επειδή, τέλος, ο αιτών προβάλλει ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζεται το αναγνωρισμένο και από το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α. δικαίωμά του στην ιδιοκτησία και την περιουσία, καθόσον η αναιτιολόγητη, κατά τους ισχυρισμούς του, άρνηση της Διοίκησης να του χορηγήσει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα που τον αφορούν θέτει σε αυτόν ανυπέρβλητα εμπόδια στη δυνατότητά του να απολαύσει, να φροντίσει και να διαχειριστεί την ακίνητη περιουσία που απέκτησε στη Χώρα. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι στον αιτούντα έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου ή ότι από άλλο λόγο εμποδίζεται να εισέλθει σε αυτήν, ώστε να απολαμβάνει, να φροντίζει και να διαχειρίζεται το ακίνητό του, λαμβανομένου υπόψη ότι για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή δεν αρκεί μόνον η ιδιοκτησία εκ μέρους του αιτούντος ακίνητης περιουσίας ορισμένης αξίας στη Χώρα, αλλ’ απαιτείται, μεταξύ άλλων, να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προϋπόθεση που δεν πληροί αυτός εν προκειμένω, ο σχετικός λόγος παρίσταται απορριπτέος, ως αβάσιμος.

Write A Comment