τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΛαρ 42/2017: Πλημμελώς αιτιολογημένη η απόρριψη άδειας διαμονής λόγω αμφιβολιών για τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε η αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής του αιτούντος με αποκλειστικό αιτιολογικό έρεισμα ότι ο τελευταίος δεν πληρούσε όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, διότι δεν προσκόμισε τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν και συγκεκριμένα απόφαση δικαστηρίου με δεδικασμένο από ελληνικό δικαστήριο, σχετικά με τις αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία.
Ωστόσο, δεν αναφέρονται σ’ αυτήν ποιες ακριβώς είναι εκείνες οι νόμιμες προϋποθέσεις που ελλείπουν, εν προκειμένω, και κωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής, ούτε, εξάλλου, εξειδικεύεται, υπό την εκδοχή ότι η Διοίκηση αμφιβάλλει για την ταυτοπροσωπία του αιτούντος, η αλλαγή ποιων συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης κλπ.) δημιουργεί τις σχετικές αμφιβολίες και απαιτεί την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών (απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου με αναγνώριση δεδικασμένου από ελληνικό δικαστήριο).
Συνεπώς, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη πράξη δεν αιτιολογείται επαρκώς, πρέπει δε για τον λόγο αυτό να ακυρωθεί και η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών, προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης. 

Write A Comment