τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΚαβάλας 73/2018: Κράτηση προσώπου που αποκτά την ιδιότητα του αιτούντος άσυλο

Pinterest LinkedIn Tumblr

3. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις (του ν. 4375/2016) συνάγεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κρατείται προσωρινώς, κατ’ επίκληση των διατάξεων του ν. 3907/2011, εφόσον εκδηλώσει, ενώπιον της διοικητικής αρχής κράτησης, τη βούληση να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, αποκτά, κατά τη ρητή επιταγή των διατάξεων των άρθρων 34 περιπτ. δ΄ και 36 παρ. 3 του ν. 4375/2016, την ιδιότητα του αιτούντος άσυλο και δεν δύναται πλέον να απομακρυνθεί από τη χώρα, όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 37 του ίδιου νόμου, ούτε να κρατείται ενόψει της εκτέλεσης του μέτρου της επιστροφής. Τούτο, βεβαίως, δεν αποκλείει τη συνέχιση της κράτησής του, εφόσον, όμως, η αρμόδια αρχή κράτησης λάβει σχετική απόφαση, εφαρμόζοντας τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4375/2016, οι οποίες ρυθμίζουν την κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία και προϋποθέτουν την εκφορά εξατομικευμένης κρίσης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και κατόπιν τήρησης της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας.
 4. Επειδή, εν προκειμένω, ο αντιλέγων, μετά τη σύλληψη και τον περιορισμό της ελευθερίας του από τις αρμόδιες αρχές του Κ.Υ.Τ. Ορεστιάδας, με σκοπό την απομάκρυνσή του από τη χώρα, κατ’ επίκληση των οικείων διατάξεων του ν. 3907/2011, εκδήλωσε τη βούλησή του να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, το δε αίτημά του αυτό καταχωρίστηκε στο διασυνδεδεμένο με την Αρχή Παραλαβής ηλεκτρονικό σύστημα με αριθμό … Ως εκ τούτου, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, ο αιτών απέκτησε την ιδιότητα του αιτούντος άσυλο, χωρίς, όμως, έως τώρα να έχει περιέλθει στο Δικαστήριο απόφαση της αρμόδιας αρχής κράτησης για την παράταση του μέτρου της προσωρινής του κράτησης κατόπιν εκφοράς νέας εξατομικευμένης κρίσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4375/2016. Κατόπιν τούτων, οι κρινόμενες «αντιρρήσεις» πρέπει να γίνουν δεκτές και ο αντιλέγων να αφεθεί ελεύθερος, υπό τους εξής, όμως, όρους: α) ότι θα εμφανιστεί αυτοπροσώπως, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, στην αρμόδια Αρχή Παραλαβής (του δηλωθέντος τόπου διαμονής του), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4375/2016, για την πλήρη καταγραφή του υποβληθέντος αιτήματός του. Σε αντίθετη περίπτωση, αίρεται η εξ αυτού του λόγου απαγόρευση απομάκρυνσής του από τη χώρα και είναι δυνατή η κράτησή του ενόψει της εκτέλεσης του μέτρου της επιστροφής. Σε κάθε δε περίπτωση, η κρίση αυτή του Δικαστηρίου δεν κωλύει την αρμόδια αστυνομική αρχή να λάβει οποτεδήποτε νέα απόφαση για την κράτησή του, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4375/2016 και β) ότι θα εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα του δηλωθέντος τόπου διαμονής του [οδός … στην οικία του πατέρα του, … (βλ. σχετικώς α) την … άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας και την από 9.2.2018 υπεύθυνη δήλωση του πατέρα του αντιλέγοντος καθώς και οικείο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πακιστανικών Αρχών)], κάθε δέκα πέντε (15) ημέρες από την άρση της κράτησής του [άρθρα 46 (παρ. 2) του ν. 4375/2016 και 22 (παρ. 3) του ν. 3907/2011] και έως την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του για διεθνή προστασία (άσυλο). Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω όρων η παρούσα απόφαση θα ανακληθεί κατόπιν υποβολής στο Δικαστήριο σχετικού εγγράφου της Αστυνομικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής.
[…] Δέχεται τις αντιρρήσεις.

Write A Comment