τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΚαβ 8/2019: Πλαστότητα δικαιολογητικών για την έκδοση ή ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο.

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. […] η συνδρομή στο πρόσωπο αλλοδαπού, αλβανικής ιθαγένειας, της ιδιότητας του ομογενούς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση και ανανέωση του Ε.Δ.Τ.Ο. και της αντίστοιχης Α.Δ.Ε.Τ. Τούτου έπεται ότι η βεβαία διαπίστωση, από την οικεία διοικητική αρχή, της έλλειψης της ανωτέρω ιδιότητας δικαιολογεί, εξ αντικειμένου, την άρνηση χορήγησης ή ανανέωσης του Ε.Δ.Τ.Ο. και της Α.Δ.Ε.Τ. και, για την ταυτότητα του λόγου, την ανάκληση των προαναφερόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή ιδιαίτερων λόγων δημόσιου συμφέροντος ή υπαίτιας συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1771/2016, 2478/2012, 885, 1850/2011, 2198-2200/2008). Περαιτέρω, με τις διατάξεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης θεσπίζεται ειδική διαδικασία εξέτασης, από τις αστυνομικές αρχές που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών, των αιτημάτων χορήγησης και ανανέωσης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. σε Αλβανούς ελληνικής καταγωγής. Δεδομένου, όμως, ότι κρίσιμο στοιχείο για την έκδοση ή ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. στα ανωτέρω πρόσωπα αποτελεί η ελληνική καταγωγή του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού, εάν κατά τη διαδικασία ανανέωσης των εν λόγω νομιμοποιητικών εγγράφων υπάρξουν βάσιμα στοιχεία από τα οποία αμφισβητείται η ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η κατάθεση δικαιολογητικών που αποδεικνύονται πλαστά, η διοικητική αρχή δεν δύναται να απορρίψει την αίτηση μόνον λόγω της πλαστότητας των εν λόγω εγγράφων, αλλά πρέπει να αποφανθεί επί της ουσίας της αίτησης, εκφέροντας αιτιολογημένη κρίση ως προς την ελληνική καταγωγή του αιτούντοςκαι μόνον αν τούτο δεν επιβεβαιώνεται από τα λοιπά στοιχεία, να απορρίψει το αίτημα (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2669, 2670/2006, 4032/2008). […]
7. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις που προπαρατέθηκαν και ερμηνεύθηκαν στις τρίτη και τέταρτη σκέψεις, αντιστοίχως, σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν με την αίτηση αλλοδαπού για τη χορήγησή ή την ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο. αποδεικνύεται πλαστό, η διοικητική αρχή δεν δύναται να απορρίψει τη σχετική αίτηση μόνον λόγω της πλαστότητας των εν λόγω εγγράφων, αλλά πρέπει να αποφανθεί επί της ουσίας της αίτησης, εκφέροντας αιτιολογημένη κρίση ως προς την ελληνική καταγωγή του αιτούντος (ή του συζύγου του σε περίπτωση αίτησης αλλοδαπού συζύγου ομογενούς) και μόνον αν τούτο δεν επιβεβαιώνεται από τα λοιπά στοιχεία, να απορρίψει το αίτημα. Δοθέντος, δε, ότι η προσδιδόμενη σε συγκεκριμένο εκ των εν λόγω δικαιολογητικών εγγράφων πλαστότητα επιφέρει αναγκαίως την αμφισβήτηση της ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για το δικαιολογημένο της αμφισβήτησης αυτής η πλήρης αιτιολόγηση —αναγραφόμενη ρητώς στην πράξη άρνησης χορήγησης ή ανάκλησης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. ή προκύπτουσα από τα στοιχεία του φακέλου— ως προς τους λόγους που στοιχειοθετούν την περί ης ο λόγος πλαστότητα. Στην υπό κρίση περίπτωση, στο υπ’ αριθ. … έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κορυτσά —βάσει του οποίου εκδόθηκε … απόφαση του Διοικητή του Τ.Α. Καβάλας για την ανάκληση του Ε.Δ.Τ.Ο. και της αντίστοιχης Α.Δ.Ε.Τ. του αιτούντος— αναγράφεται απλώς ότι το εκδοθέν το έτος 2001 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, με αρχή έκδοσης το ληξιαρχείο …, είναι πλαστό, χωρίς όμως να αναφέρεται ή να προκύπτει από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου σε τι ακριβώς συνίσταται η εν λόγω πλαστότητα, με συνέπεια να κλονίζεται κατά τούτο η αιτιολογία τόσο της απόφασης με την οποία ανακλήθηκαν τα εν θέματι νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος, όσο και, συνακολούθως, της προσβαλλόμενης απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η σχετική ενδικοφανής προσφυγή του. Ο ως άνω κλονισμός (της αιτιολογίας) εντείνεται από το γεγονός ότι κρίθηκαν γνήσια αφενός το από 20.11.2006 όμοιο πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης) του αιτούντος και του πρεσβύτερου υιού του, με αρχή έκδοσης το ίδιο ληξιαρχείο, και αφετέρου η με αριθμό … προξενική θεώρηση που εκδόθηκε για τον αιτούντα. Η κατά τα ανωτέρω πλημμέλεια δεν αίρεται από τη γενόμενη παροχή στον αιτούντα της δυνατότητας να προσκομίσει στην αρμόδια αστυνομική αρχή στοιχεία αποδεικνύοντα την ομογενειακή του ιδιότητα, ανεξαρτήτως του εάν αυτός εν τέλει ανταποκρίθηκε ή όχι. Τούτο δε, διότι η —κατ’ επάλληλη αιτιολογία μνημονευόμενη στην ως άνω ανακλητική απόφαση— αμφισβήτηση της ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος ερείδεται ακριβώς σε αυτή την πλημμελώς αιτιολογημένη κρίση περί πλαστότητας του αρχικού πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασής του. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και εξ αυτού του λόγου, που προβάλλεται βασίμως, πρέπει να ακυρωθεί, ενώ η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης παρέλκει ως αλυσιτελής.

Write A Comment