τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΚαβ 417/2018: Η έγκριση για κατ’ εξαίρεση απασχόληση αλλοδαπού στην αγροτική οικονομία ως λόγος αναβολής απομάκρυνσής του από τη Χώρα

Pinterest LinkedIn Tumblr

6. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη: α) το γεγονός ότι ο αντιλέγων εισήλθε μεν στη χώρα κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3386/2005, και παρέμεινε στερούμενος νομιμοποιητικών εγγράφων, όμως από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη στοιχεία προκύπτει ότι από 28-11-2018, εργάζεται ως εργάτης κτηνοτροφίας (βοσκός) για λογαριασμό της εργοδότριάς του, …. και για το επόμενο διάστημα (έξι μηνών) θα διαμένει στη …. , δεδομένου ότι έχει ήδη εκδοθεί η ανωτέρω αναφερόμενη …/28-11-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης*, β) ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80), για την έκδοση της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης απαιτούνται, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, έγκυρη σύμβαση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα, προσκομίζονται δε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και υπεύθυνη δήλωση της εργοδότριας ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, γ) ότι η ανωτέρω χορηγηθείσα έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση του αντιλέγοντος συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσής του από τη Χώρα (άρθρο 13Α παρ. 2 του ν. 4251/2014) και δ) ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναστολής της στερητικής της ελευθερίας ποινής που είχε επιβληθεί στον αντιλέγοντα, καθώς έχουν παρέλθει τρία έτη από την απέλασή του από τη χώρα, στις 07-07-2015, και την, κατά δήλωσή του, επανείσοδό του στις 23-09-2018, κι ως εκ τούτου, η ποινή αυτή θεωρείται σαν να μην είχε επιβληθεί (άρθρα 99 παρ. 2 και 102 παρ. 2 ΠΚ), το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση άρσης της διαταχθείσας με την προσβαλλόμενη απόφαση κράτησης. Εξάλλου, δεν συντρέχει περίπτωση ορισμού προθεσμίας προς αναχώρηση του αντιλέγοντος από την Ελλάδα, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 76 παρ. 5 του ν. 3386/2005, αφενός λόγω της χορηγηθείσας έγκρισης για κατ’ εξαίρεση απασχόλησή του στη Χώρα, η οποία συνιστά λόγο αναβολής της απομάκρυνσής του από αυτή, αφετέρου διότι κατά το χρόνο συζήτησης των κρινόμενων αντιρρήσεων δεν είχε ακόμη εκδοθεί απόφαση περί επιστροφής του αντιλέγοντος στη χώρα καταγωγής του.
Σημ επιμελητή: Με την εν λόγω απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση απασχόληση του αντιλέγοντος στην αγροτική οικονομία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α ν. 4251/2014, όπως αυτός ισχύει περί απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

Write A Comment