τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΚαλ 3/2020: Απόρριψη άδειας διαμονής λόγω προσκόμισης ψευδών στοιχείων ως προς τον τόπο διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: […] Κατά την περαιτέρω έρευνα της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης της αιτηθείσας άδειας διαμονής, και με την υπόμνηση της ανωτέρω Επιτροπής Μετανάστευσης …  διενεργήθηκε αστυνομική έρευνα προς εξακρίβωση του τόπου διαμονής του αιτούντος και διαπιστώθηκε ότι ο αιτών δεν διέμενε στην οδό …, όπως είχε δηλώσει … Κατόπιν των ανωτέρω, με την προσβαλλόμενη απόφαση η αίτησή του απερρίφθη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 1 εδαφ. β’ του ν. 4251/2014, με την αιτιολογία ότι είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ως προς τον τόπο μόνιμης διαμονής του. Τέλος δε, η προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε με συστημένη επιστολή στον αιτούντα στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του, αλλά επέστρεψε ως ανεπίδοτη, με την ένδειξη «αζήτητο» ….
7. Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σκέλος που αφορά στην απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής, έχει εκδοθεί κατά δεσμία αρμοδιότητα της Διοίκησης, λόγω προσκόμισης ψευδών στοιχείων ως προς τον τόπο διαμονής του, χωρίς να συνεκτιμηθούν κριτήρια αναγόμενα στην προσωπική του κατάσταση, ο σχετικός λόγος ακύρωσης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Περαιτέρω δε, η επιβολή του μέτρου της επιστροφής είναι αυτόθροη, κατά νόμο, συνέπεια και ενσωματωθείσα στην προσβαλλόμενη απόφαση και συνεπώς, οι σχετικοί ισχυρισμοί του είναι, ομοίως, απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Εξάλλου, οι ίδιες οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3907/2011, προς αποφυγή ανεπιεικών καταστάσεων, προβλέπουν τη δυνατότητα χορήγησης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, καθώς και παράτασης της προθεσμίας αυτής, εφόσον συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, αναγόμενες στον προσωπικό και οικογενειακό βίο του αιτούντος, οι οποίες, εν προκειμένω, δεν αποδείχθηκε με νόμιμα και πρόσφορα αποδεικτικά μέσα ότι συντρέχουν, καθώς τα κρίσιμα πιστοποιητικά γάμου και γέννησης τέκνου, που προσκομίσθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός των άλλων, δεν συνοδεύονται από μετάφραση που έχει επικυρωθεί νομίμως κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 172 του Κ.Δ.Δ. (ν. 2717/1999, Α΄ 97) και 36 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208), περαιτέρω η ύπαρξη οικογενειακών δεσμών του αιτούντος στην Ελλάδα δεν επιβεβαιώνεται από τις φορολογικές δηλώσεις και τα προσωπικά του στοιχεία του αιτούντος, όπως έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του taxis.gr, όπου φαίνεται ως «άγαμος», ούτε, εξάλλου, από τα λοιπά στοιχεία αποδεικνύεται η ανάπτυξη ισχυρών επαγγελματικών δεσμών στην Ελλάδα, λόγω της εργασίας του στην επιχείρηση «…», που, κατά τους ισχυρισμούς του, ανήκει στον θείο του …

Write A Comment