τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΗρ 376/2018: Κλήση για συμπληρωματικά έγγραφα και ανανέωση άδειας διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr

1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο …, ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της … απόφασης του Γενικού Γραμματέα (Γ.Γ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία του αιτούντος αλλοδαπού, διότι δεν προσκόμισε στη Διοίκηση τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν σχετικώς (θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας και αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων). […]
5. […] Με δεδομένα τα εξής: α) ότι ο αιτών είχε καταθέσει απογραφικό δελτίο στον ΟΓΑ, από το οποίο προέκυπτε ο χρόνος εργασίας του, β) ότι η επίμαχη ένδειξη “Εκκρεμεί στον ΟΓΑ – Έχει απασχοληθεί στην αγροτική οικονομία κατά τα έτη”, η οποία έλειπε από το σχετικό έντυπο, αποτελούσε τυπικό στοιχείο, το οποίο ο ίδιος δεν όφειλε να γνωρίζει ότι απαιτείται και γ) ότι, αντιθέτως, αποτελούσε καταρχήν υποχρέωση της Διοίκησης να του χορηγήσει το ορθό απογραφικό, εν όψει και του ότι οι αλλοδαποί ανήκουν καταρχήν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και έχουν, εξαιτίας των δυσκολιών προσαρμογής σε ξένο περιβάλλον, μεγαλύτερες δυσκολίες κατανόησης των κανόνων δικαίου, ιδιαιτέρως μάλιστα των διαδικαστικών, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επίδοση των εγγράφων, με τα οποία ο αιτών καλείτο να προσκομίσει στη Διοίκηση το ορθό απογραφικό με την επίμαχη ένδειξη, έπρεπε να γίνει με βάση τα άρθρα 51 επ. του Κ.Δ.Δ. και όχι με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ. Εφόσον δε από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι ο αιτών έλαβε αποδεδειγμένως γνώση της συγκεκριμένης υποχρέωσής του και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η παράλειψη δήλωσης της αλλαγής κατοικίας δεν ασκούσε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, επιρροή στην ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα, το Δικαστήριο κρίνει, περαιτέρω, ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν αιτιολογείται νομίμως, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου της κρινόμενης αίτησης.

Write A Comment