τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 963/2019 (ΠΠΚ): Απόφαση κράτησης αιτούντος διεθνή προστασία ανευ προηγούμενης εισήγησης της αρμόδιας Αρχής Παραλαβής

Pinterest LinkedIn Tumblr


Ο Πρόεδρος του 19ου Τμήματος
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Κλήθηκε να εγκρίνει το αίτημα του μέτρου κράτησης του …, υπηκόου Ιράν, ο οποίος κρατείται στη Νέα Αμυγδαλέζα Αττικής (Α’ Τομέας) δυνάμει της … /12-06-2019 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Το αίτημα διαβιβάστηκε αρμοδίως στο Δικαστήριο με το …έγγραφο του Τμήματος Επιστροφών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό […]

Κρίνει ότι

η προαναφερόμενη …/12-06-2019 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής περί κράτησης του ως άνω υπηκόου Ιράν, είναι νόμιμη, παρά την έλλειψη εισήγησης του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Αμυγδαλέζας Αττικής περί συνέχισης της κράτησής του. Τούτο, διότι σε περίπτωση που η απόφαση κράτησης αιτούντος άσυλο λαμβάνεται διότι κρίνεται ότι η παρουσία του στη χώρα συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεν απαιτείται να προηγηθεί σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας Αρχής Παραλαβής (βλ. άρθρο 46 παρ.3 εδάφιο β’ του ν.4375/2016, Α-51 σε συνδυασμό με την παρ.2 περίπτωση δ’ του ίδιου άρθρου), καθόσον ο λόγος αυτός κράτησης σχετίζεται με την ανάγκη προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης, που συνιστά έργο της αστυνομικής αρχής. Επιπροσθέτως, περιέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4375/2016, την αιτιολογημένη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι όροι κράτησής του.

Write A Comment