τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 874/2018 (Προεδρ Διαδ): Παράταση της κράτησης ενόψει επιστροφής και αιτιολογία της σχετικής απόφασης των αστυνομικών αρχών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Μετά την πάροδο του εξαμήνου που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3907/2011 η κράτηση του υπό επιστροφή αλλοδαπού δικαιολογείται πλέον μόνο για κάποιον από τους λόγους που μνημονεύονται ειδικά στην εξαιρετικού χαρακτήρα ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3907/2011 (άρνηση συνεργασίας ή καθυστέρηση στη λήψη εγγράφων από τρίτη χώρα) και υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει ότι η απομάκρυνση του αλλοδαπού από τη χώρα μέχρι τότε δεν επιτεύχθηκε παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρμοδίων υπηρεσιών. […]
Κατόπιν αυτών κρίνει ότι ενόψει των διατάξεων που προεκτέθηκαν και της ερμηνείας τους, εφόσον α) μετά την παρέλευση εξαμήνου από το χρονικό σημείο της έναρξης της κράτησης του ανωτέρω υπηκόου τρίτης χώρας δυνάμει της …/21.6.2017 απόφασης του Αστυνομικού Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εκδόθηκαν διαδοχικά οι …/21.12.2017 και …/21.3.2018 αποφάσεις παράτασης της κράτησης του ίδιου Αστυνομικού Υποδιευθυντή, οι οποίες και οι δύο έχουν ως αιτιολογία ότι «έχει προγραμματιστεί ραντεβού με το Προξενείο της χώρας» του ανωτέρω αλλοδαπού «για αναγνώριση και ταυτοποίησή των στοιχείων του προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιστροφής του» και β) η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής δεν παραθέτει τους λόγους για τους οποίους στο τρίμηνο που μεσολάβησε από την έκδοση της …/21.12.2017 απόφασης έως την έκδοση της …/21.3.2018 όμοιας δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη η ήδη πριν την πρώτη από τις αποφάσεις αυτές προγραμματισμένη συνάντηση στο ανωτέρω, ηαπόφαση του Αστυνομικού Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την οποία διατάχθηκε η περαιτέρω κράτηση του υπηκόου Πακιστάν …, δεν παρίσταται νόμιμη. Ειδικότερα, κρίνει ότι ναι μεν καθαυτός ο λόγος που επικαλείται ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, στην ως άνω απόφαση περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3907/2011 περί παράτασης της κράτησης υπό επιστροφή αλλοδαπού μετά την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη αυτής, πλην όμως στην υπό κρίση περίπτωση η παράταση της κράτησης δεν είναι δικαιολογημένη γιατί δεν αιτιολογείται ειδικά για ποιους λόγους δεν πραγματοποιήθηκε στο τρίμηνο που μεσολάβησε μεταξύ των δύο αποφάσεων παράτασης κράτησης η προγραμματισμένη πριν από την πρώτη από τις αποφάσεις αυτές συνάντηση στο Προξενείο της χώρας του ανωτέρω υπηκόου τρίτης χώρας προκειμένου να ταυτοποιηθεί αυτός και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση της απομάκρυνσής του. Η ειδική αυτή αιτιολόγηση είναι απαραίτητη λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα, που, όπως προεκτέθηκε, έχει η ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3907/2011 περί δυνατότητας παράτασης της κράτησης, πολύ δε περισσότερο που στην υπό κρίση περίπτωση έλαβε χώρα δεύτερη συνεχόμενη απόφαση παράτασης της κράτησης (για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο), ενώ ο συνολικός χρόνος της κράτησης του αντιλέγοντος ξεπέρασε ήδη τους εννέα (9) μήνες.

Write A Comment