τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 813/2018: Αλλαγή σκοπού σε κατόχους αδειών διαμονής λόγω σπουδών

Pinterest LinkedIn Tumblr

6. Επειδή, υπό τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψιν ότι α) οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στη χώρα για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται να μεταβάλλουν την άδεια διαμονής τους για σπουδές, σε αντίθεση με τους κατέχοντες άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, η ίδια δε εξαίρεση, ήτοι για όσους έχουν γίνει δεκτοί στη χώρα για λόγους οικογενειακής επανένωσης, θα πρέπει να ισχύσει και από την απαγόρευση του άρθρου 12 παρ. 6 του ν. 3386/2005 που ορίζει ότι δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαμονής λόγω σπουδών. Αυτό άλλωστε καθίσταται προφανές και από την 30/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης), η οποία παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και σύμφωνα με την οποία “οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης, έχουν την δυνατότητα να μεταβάλλουν την άδεια διαμονής τους για σπουδές, μετά το πέρας των οποίων, μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα και να μεταβάλλουν την άδεια διαμονής τους για όποιον λόγο επιθυμούν”, β) ότι ο αιτών αλλοδαπός έγινε αρχικά δεκτός στη χώρα λόγω οικογενειακής επανένωσης και γ) ότι η … αίτησή του, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβλήθηκε με αλλαγή σκοπού από σπουδές και με αίτημα την ανανέωση της άδειας διαμονής του για εξαρτημένη εργασία, η Διοίκηση υπείχε υποχρέωση να την εξετάσει και να αποφανθεί αιτιολογημένα επί του πιο πάνω αιτήματος. Εσφαλμένα δε απέρριψε το αίτημά του με την αιτιολογία ότι δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή σκοπού σε κατόχους άδειας διαμονής λόγω σπουδών. Ενόψει αυτών, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, κατά παραδοχή του σχετικού λόγου ακυρώσεως, να ακυρωθεί η … απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, η δε υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου να αποφανθεί με αιτιολογημένη κρίση επί του υποβαλλόμενου αιτήματος του αιτούντος, το οποίο καθίσταται εκ νέου εκκρεμές

Write A Comment