τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 763/2019: Ανεπίδοτη κλήση ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης

Pinterest LinkedIn Tumblr


5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: […] Η υποβληθείσα αίτηση απερρίφθη με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. …/19.9.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατόπιν της από 28.2.2014 αρνητικής γνώμης της Επιτροπής Μετανάστευσης, με την αιτιολογία ότι από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτει ότι η αιτούσα δεν πληροί τις τασσόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, καθώς στις 28.2.2014 δεν προσήλθε μετά του συζύγου της στην ως άνω Επιτροπή, μολονότι κλήθηκε με συστημένη επιστολή στη δηλωθείσα εκ μέρους της διεύθυνση κατοικίας, η οποία επέστρεψε στην Υπηρεσία με την ένδειξη «αζήτητη». […]

7. Επειδή, σύμφωνα με τα εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, μοναδικό αιτιολογικό έρεισμα της προσβαλλόμενης πράξεως συνιστά η μη προσέλευση της αιτούσας ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης μετά του συζύγου της, κατόπιν κλητεύσεώς της προς τούτο με συστημένη επιστολή στις 28.2.2014. Εντούτοις, δοθέντος ότι μεταξύ των στοιχείων του διοικητικού φακέλου δεν περιλαμβάνεται αντίγραφο της ως άνω προσκλήσεως ή του σχετικού επιστραφέντος ταχυδρομικού φακέλου με την ένδειξη «αζήτητο», ενώ ούτε στο σώμα της προσβαλλομένης μνημονεύεται ρητώς τέτοιο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, το Δικαστήριο κρίνει ότι η Διοίκηση δεν επικαλέστηκε με ορισμένο τρόπο ούτε απέδειξε ότι πράγματι έλαβε χώρα τοιαύτη αποστολή της προσκλήσεως στη δηλωθείσα από την αιτούσα διεύθυνση κατοικίας, επί της οδού … στην Αθήνα, κατά τον νομίμως προβλεπόμενο, κατά τα ήδη εκτεθέντα, τρόπο. Εκ τούτων παρέπεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, πλημμελώς αιτιολογημένη και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί.

Write A Comment