τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 71/2018 (ΠΠΚ): Νόμιμη η κράτηση του Τούρκου αξιωματικού

Pinterest LinkedIn Tumblr
[…] Λαµβάνοντας υπόψη:
Α) Ότι η προαναφερόμενη …/1-ζ’/8-1-2018 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, για την εκ νέου κράτηση του εν λόγω αλλοδαπού, εκδόθηκε μετά τη χορήγηση στις 8-1-2018 Προσωρινής Διαταγής από την Πρόεδρο του Θ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …/28-12-2017 Απόφασης της 3ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών, -υπό τον όρο η Διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια σκοπούσα στην εξαναγκασμένη αναχώρηση του ανωτέρω Τούρκου υπηκόου-, απόφαση με την οποία έγινε δεκτό το από 19-7-2016 αίτημα του εν λόγω αλλοδαπού για χορήγηση σε αυτόν καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ασύλου). Μετά, δε, την επίδοσή της σε αυτόν, στις 29-12-2017, με την υπ. αριθμ. …/1-στ΄/29-12-2017 απόφαση του προαναφερόμενου Διευθυντή αποφασίσθηκε η άρση της μέχρι τότε διοικητικής κράτησής του. Περαιτέρω, σε εκτέλεση της προαναφερόμενης απόφασης της εν λόγω Αρχής εξεδόθη το με αριθμό …/8-1-2018 Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία Αλλοδαπού από την Υπηρεσία Ασύλου, πλην μετά τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ο εν λόγω αλλοδαπός συνελήφθη αυθημερόν, του αφαιρέθηκε το Δελτίο και εκδόθηκε η υπ. αριθμ. …/1-ζ΄/8-1-2018 απόφασης κράτησης.
Β) Ότι περαιτέρω, ως αιτιολογία της προαναφερόμενης απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, αναφέρονται λόγοι αναγόμενοι στην αντιμετώπιση της προκύπτουσας σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια της χώρας, αποκλειόμενης, για το λόγο δε αυτό, της μη δυνατότητας εφαρμογής εναλλακτικών µέτρων κράτησης, δεδομένης της παράνομης εισόδου στη Χώρα όντας εν ενεργεία στρατιωτικός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων μαζί με άλλους (7) επτά ομοεθνείς του επίσης εν ενεργεία στρατιωτικούς, με την χρήση στρατιωτικού ελικοπτέρου. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην απόφαση και με αφορμή το πρόσωπο του εν λόγω αλλοδαπού και της ιδιότητάς του προκαλούνται σοβαροί κίνδυνοι από άλλα πρόσωπα της αλλοδαπής, που επιβουλεύονται την ασφάλεια και ειρήνη της χώρας και των πολιτών της χάρη των δικών τους επιδιώξεων. Και τέλος ότι το επιβαλλόμενο μέτρο της κράτησης προστατεύει όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον αλλά και το συμφέρον του προσώπου του αλλοδαπού.
Γ) Ότι, όπως προκύπτει από το από 8-1-2018 αποδεικτικό επίδοσης, που υπογράφεται από τον Υ/Α …, ο ανωτέρω αλλοδαπός έλαβε γνώση αφενός µεν της µε αριθμό πρωτοκόλλου …/1-ζ/8-1-2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, στην οποία μνημονεύονται τα ανώτατα όρια κράτησης, κατ’ άρθρο 30 του Ν. 3907/2011 σε συνδυασμό µε το άρθρο 46 του Ν. 4375/2016, αφετέρου δε της δυνατότητάς του να προσφύγει ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 76 παρ. 3 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’) και 46 παρ.5 και 6 του Ν. 4375/2016, όπως ισχύουν.
Δ) Ότι, μετά την έκδοση της προαναφερόμενης προσωρινής διαταγής με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …/28-12-2017 Απόφασης της 3ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών, ο εν λόγω αλλοδαπός παραμένει στη Χώρα χωρίς να κατέχει νόμιμα έγγραφα παραμονής και χωρίς την εν γένει προστασία που θα παρείχε σε αυτόν το χορηγηθέν άσυλο, μεταπείπτοντας στο καθεστώς του αιτούντος ασύλου. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η απομάκρυνσή του από τη Χώρα, ενόψει του τεθέντος με την προσωρινή διαταγή όρου περί αποχής της Διοίκησης από κάθε ενέργεια σκοπούσα στην εξαναγκασμένη αναχώρηση, αλλά και εκ του περιεχομένου της εν συμβουλίω απόφασης (139/2017) του Αρείου Πάγου, περί μη έκδοσής του στην Τουρκία. Επομένως, εφόσον κατά το μέρος αυτό ο εν λόγω αλλοδαπός προστατεύεται, δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ.
Ε) Ότι, σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συμπληρωθεί τα ανώτατα όρια κράτησης (18 μήνες) του άρθρου 30 ν.3907/2011, διάταξη που τυγχάνει εφαρμογής και στους αιτούντες άσυλο, χωρίς να θίγεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ούτε οι διατάξεις του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ, σχετικά με το χρόνο κράτησής του ενώ, ήδη, έχει εξετασθεί το αίτημα χορήγησης ασύλου.
ΣΤ) Ότι, υπό τις προπεριγραφόµενες περιστάσεις, η ατοµική συµπεριφορά του ανωτέρω αλλοδαπού (παράνομη είσοδος στη Χώρα όντας εν ενεργεία στρατιωτικός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, με την χρήση στρατιωτικού ελικοπτέρου), συνιστά για τη Διοίκηση, κατά το παρόν στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (καθεστώς αιτούντος άσυλο), σοβαρή απειλή για τη δηµόσια τάξη και ιδίως για την εθνική ασφάλεια της Χώρας, κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 2 περ. δ’ του Ν.4375/2016, καθόσον οι πράξεις του αυτές αξιολογήθηκαν από τη Διοίκηση αυτοτελώς και ανεξαρτήτως από την αξιολόγησή τους στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας [που οδήγησε σε ποινική καταδίκη (βλ. την 1706/21-7-2016 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης)] αλλά και της διαδικασίας ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών, ως πράξεις παράνομες βλάπτουσες ευθέως τη δηµόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια της Χώρας. Τέλος, η προσωπική ασφάλεια του εν λόγω αλλοδαπού δεν επιτρέπει, υπό τις παρούσες περιστάσεις, εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων κράτησης, όπως νομίμως αναφέρεται στην υπό έγκριση απόφαση. Επομένως, στην υπό έγκριση …/1-ζ’/8-1-2018 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, περιλαμβάνεται επαρκώς ορισμένη, εξατομικευμένη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι όροι κράτησής του εν λόγω αλλοδαπού [βλ. Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) απόφαση της 11ης Ιουνίου 2015, υπόθεση C-554/13 Z. Zh. κατά Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie και Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie κατά Ι.O., σκέψη 50 και απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου 2016, υπόθεση C-601/15 PPU, J. Ν. κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, σκέψεις 65, 66 και 67, ΕΔΔΑ, Α. και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου, αρ. προσφυγής 3455/09, 19.02.2009].
ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ
Η υπ’ αριθμ. …/1-ζ/8-1-2018 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε το µέτρο της κράτησης του … (επώνυμο) … (όνοµα) του …, υπηκόου Τουρκίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4375/2016 για χρονικό διάστηµα τριών (3) μηνών, εν αναμονή δε και της απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. …/28-12-2017 Απόφασης της 3ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών, είναι νόµιµη.

Διαβάστε επίσης: 

Write A Comment