τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 7065/2018: Αστική ευθύνη δημοσίου λόγω παράνομης απόρριψης άδειας διαμονής σε σύζυγο Έλληνα πολίτη

Pinterest LinkedIn Tumblr

10. … η απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας παραμονής αλλοδαπής, υπηκόου τρίτης χώρας, ως συζύγου Έλληνα πολίτη, μπορεί να χωρήσει, …, μεταξύ άλλων, και για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εφόσον, όμως, η Διοίκηση αιτιολογεί ειδικώς τη σχετική κρίση της, … στην προκείμενη περίπτωση, η Διοίκηση δεν επικαλείται συγκεκριμένους και επιτακτικούς λόγους, ικανούς, ενόψει της ιδιότητας της ενάγουσας ως συζύγου ημεδαπού, να δικαιολογήσουν την άρνησή της να χορηγήσει σ’ αυτήν άδεια παραμονής, προκειμένου να διασφαλισθεί η δημόσια τάξη και η κρατική ασφάλεια, ενώ, η υφιστάμενη απαγόρευση εισόδου που συνέτρεχε στο πρόσωπό της, με το πατρικό της επώνυμο, από τις 28-5-2004, χωρίς να εξειδικεύεται επί ποιων γεγονότων τούτη ερείδεται και χωρίς να συνδέεται με περιστάσεις διασάλευσης της δημόσιας τάξης ή της κρατικής ασφάλειας, δεν αποτελεί, αφ’ εαυτής, λόγο ικανό να στηρίξει την απόρριψη του σχετικού ως άνω αιτήματος της ενάγουσας, το Δικαστήριο κρίνει, ότι η …/25-11-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, παρίσταται ανεπαρκώς αιτιολογημένη και είναι, κατά τούτο, μη νόμιμη και ικανή, κατ’ αρχήν, να θεμελιώσει σε βάρος του εναγομένου αδικοπρακτική ευθύνη (κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ) προς αποκατάσταση της ζημίας που αυτή υπέστη, από την προαναφερθείσα αιτία, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, ως προς το κονδύλιο της αγωγής που αναφέρεται στη θετική ζημία της ενάγουσας, ποσού 3.000 ευρώ, που αντιστοιχεί, όπως υποστηρίζει, στα έξοδα των δικαστικών ενεργειών, στις οποίες προέβη ένεκα της ανωτέρω παράνομης σε βάρος της πράξης, τούτο τυγχάνει αναπόδεικτο, αφού δεν προσκομίζεται οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο επ’ αυτού. Περαιτέρω, ως προς την ηθική βλάβη που η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι υπέστη, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) εξαιτίας της έκδοσης της ως άνω μη νόμιμης απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και ενόψει, αφενός, της κοινωνικής κατάστασης της ενάγουσας, αφετέρου, του δυσμενούς χαρακτήρα της εν λόγω απόφασης και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορούσε να επιφέρει στην προσωπική της κατάσταση, τούτη υπέστη ψυχική ταλαιπωρία, συνιστάμενη στο άγχος και στην ανασφάλεια που βίωσε, υπό το ενδεχόμενο της εξαναγκασμένης απομάκρυνσής της από τη Χώρα και της διάσπασης των οικογενειακών δεσμών της και β) η ανωτέρω βλάβη της ενάγουσας προκλήθηκε αιτιωδώς και αποκλειστικά από την εν λόγω παράνομη πράξη του ανωτέρω οργάνου του Ελληνικού Δημοσίου και όχι από ενέργειες και παραλείψεις της ενάγουσας, όπως αβασίμως ισχυρίζεται το εναγόμενο, δοθέντος ότι η τελευταία παρέστη, όπως της ζητήθηκε, μαζί με τον σύζυγό της, σε συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Μετανάστευσης προς διαπίστωση της υφιστάμενης προσωπικής κατάστασής της, όπου και δήλωσε τα προσωπικά της στοιχεία (πρβλ. ΣτΕ 1559/2011), το Δικαστήριο κρίνει ότι η ενάγουσα δικαιούται χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη στη συγκεκριμένη περίπτωση από την ανωτέρω παράνομη πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, ως οργάνου του εναγομένου, η οποία προσδιορίζεται στο εύλογο ποσό των 2.000 ευρώ, κατά μερική αποδοχή του αιτήματος της αγωγής.

Write A Comment