τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 696/2019: Η οικονομική κρίση δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας που δικαιολογεί την έλλειψη ενσήμων για την ανανέωση άδειας διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr


[…] με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης, ο αιτών προβάλλει ότι η έλλειψη του κατά νόμον αριθμού ενσήμων δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα αλλά στο γεγονός ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης του κλάδου των οικοδομών, στον οποίο αυτός απασχολείται αδιαλείπτως, οι εργοδότες δεν του επικολλούσαν ένσημα για το σύνολο των πραγματοποιούμενων ημερών εργασίας, και συνεπώς η έλλειψη ενσήμων συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση ερείδεται επί αντικειμενικών δεδομένων, χωρίς να εξετάζονται από τη Διοίκηση, κατά την άσκηση της δεσμίας αρμοδιότητάς της, οι τυχόν λόγοι της ελλείψεως των τασσόμενων από το νόμο προϋποθέσεων, πλην των περιπτώσεων δικαιολογημένης αποχής από την εργασία, ενώ, η έλλειψη προϋποθέσεων που ορίζονται στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, ακόμα και αν υποτεθεί ότι οφείλονται στην οικονομική συγκυρία που έχει ενσκήψει τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εργαστεί και να ασφαλιστεί νομίμως ο ενδιαφερόμενος, δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν λόγους δικαιολογημένης αποχής του από την εργασία ούτε λόγους ανωτέρας βίας.

Write A Comment