τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 684/2019: Οικογενειακή επανένωση μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Pinterest LinkedIn Tumblr


9. Επειδή, κατά τα διαλαμβανόμενα στην σκέψη 3, απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία είναι η ύπαρξη της ειδικής θεώρησης εισόδου για παροχή εξαρτημένης εργασίας. Εν προκειμένω, ο αιτών κατέθεσε αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία προσκομίζοντας θεώρηση εισόδου για λόγους οικογενειακής επανένωσης και όχι την προαναφερθείσα ειδική θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία. Συνεπώς, η Διοίκηση νομίμως απέρριψε το αίτημα του, αφού δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του νόμου για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας διαμονής. Περαιτέρω, η Διοίκηση, αν και, ως προανεφέρθη, η αίτηση του αιτούντος αφορούσε την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εξέτασε αυτή και υπό το πρίσμα της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Και ως προς αυτό το σκέλος, όμως, η Διοίκηση νομίμως απεφάνθη αρνητικάμε την προεκτεθείσα αιτιολογία. Τούτο δε διότι ο αιτών, αν και κατείχε θεώρηση εισόδου στην χώρα και απόφαση χορήγησης θεώρησης εισόδου για λόγους οικογενειακής επανένωσης, δεν δικαιούταν την αντίστοιχη άδεια, αφού κατά την είσοδο του στην χώρα, την 25η.8.2012, ήταν ενήλικος και συνεπώς δεν συγκέντρωνε την βασική προϋπόθεση για να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.1 α του ν.3386/2005, ως μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, που είναι η ανηλικότητα του ενδιαφερομένου. Η Διοίκηση δε κατά την εξέταση της αίτησης του, βάσει των προαναφερθεισών διατάξεων των άρθρων 58 παρ.1 και 75 παρ.1 α του ν. 3386/2005, είχε την αρμοδιότητα να ελέγξει εξ υπαρχής αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του νόμουγια την χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, μεταξύ των οποίων είναι και η ανηλικότητα, χωρίς να δεσμεύεται από το γεγονός ότι είχε εκδοθεί η προαναφερθείσα θεώρηση εισόδου παρά την ενηλικίωση του αιτούντος κατά τον χρόνο έκδοσης της, απορριπτομένων όλων των σχετικών ισχυρισμών του αιτούντος.

Write A Comment