τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 638/2019: Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε σύζυγο Έλληνα τη νόμιμη διαμονή του κατά την υποβολή της αίτησης

Pinterest LinkedIn Tumblr


4. Επειδή, περαιτέρω, ο ν. 4251/2014 (Α’ 80/1-4-2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», ο οποίος άρχισε να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 148 αυτού, από 1-6-2014, πλην των διατάξεων του άρθρου 138 παράγραφοι 11 και 12 και των άρθρων 141, 142, 143, 145, 146 και 147, που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και του άρθρου 144 που ισχύει από τις 13-3-2014, ορίζει στο άρθρο 1 ότι: « 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού: α) … λε) Μέλος οικογένειας Έλληνα [είναι]: (α) ο/η σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας, …», στο άρθρο 82 ότι: «1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα και εισέρχονται στην Ελλάδα, με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 του Συμβουλίου ή διαμένουν νόμιμα, με οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής, ο οποίος έχει χορηγηθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ή την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγείται “Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα”, υπό την προϋπόθεση σταθερής διαμονής τους στη χώρα. … 2. Το Δελτίο Διαμονής είναι ατομικό και χορηγείται στα μέλη της οικογένειας της επόμενης παραγράφου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. … 3. Το μέλος της οικογένειας Έλληνα, που επιθυμεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, κατά την παράγραφο 1, οφείλει να καταθέσει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, σε διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία εισόδου στη Χώρα ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία σύναψης του γάμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία εισόδου ή σύναψης του γάμου, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία: α. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον Έλληνα. β. … 4. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία και χορηγεί το Δελτίο Διαμονής. 5. …», στο άρθρο 86 ότι: «1. Το Δελτίο Διαμονής δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24, και στις περιπτώσεις που: α. … β. …», στο άρθρο 24 ότι: «1. Η άδεια διαμονής δε χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εφόσον: α. Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού. β. …», στο άρθρο 136 παρ. 1 ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά ανά κατηγορίας εθνικής θεώρησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών διαμονής» και στο άρθρο 138 παρ. 9 ότι: «Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν». Εξάλλου, κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης του άρθρου 136 του ν.4251/2014 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 1528/6-6-2014) περί καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την οποία, προκειμένου για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα, ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός οφείλει να προσκομίσει: «• Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα: • Θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή • Άδεια διαμονής ή • Βεβαίωση τύπου Α ή • Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή • Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή • Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του γάμου…». […]

9. Επειδή, περαιτέρω, προβάλλεται ότι η ένδικη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 82 παρ. 3 του ν. 4251/2014, το οποίο δεν θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε σύζυγο Έλληνα τη νόμιμη διαμονή του κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον η ως άνω προϋπόθεση τίθεται από την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου,σύμφωνα με την οποία χορηγείται δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα και εισέρχονται στην Ελλάδα, με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδουή θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 του Συμβουλίου ή διαμένουν νόμιμα, με οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής, ο οποίος έχει χορηγηθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ή την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Write A Comment