τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 58/2020: Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε θύματα εργατικών ατυχημάτων

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. Επειδή, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.3386/2005, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας χορηγείται, μεταξύ άλλων, άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι θύματα εργατικών και λοιπών ατυχημάτων, εφόσον δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι η κατοχή ισχυρής άδειας διαμονής. Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ΄αρ.21879/2011 υπουργική απόφαση απαιτείται να προσκομίζονται σωρευτικά τα εξής, μεταξύ άλλων, δικαιολογητικά: α) πρόσφατο πιστοποιητικό από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ιδιώτη ιατρό περί του προβλεπόμενου χρόνου αποθεραπείας και β) απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα για εργασία ή απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας τουλάχιστον 50% ή απόφαση ασφαλιστικού φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας. […]
7. Επειδή, περαιτέρω, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν αναφέρεται ποια ακριβώς στοιχεία δικαιολογούν την απόρριψη του αιτήματος του αιτούντος. Και τούτο διότι στηρίζεται σε μια γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (βλ. την από 9.7.2012 Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), η οποία καθιστά τον αιτούντα ικανό προς εργασία ενώ αυτός διανύει το 61ο έτος της ηλικίας του και ενώ υπάρχει πλήθος ιατρικών γνωματεύσεων (σχετικές οι προσκομισθείσες από τον αιτούντα ιατρικές γνωματεύσεις από το νοσοκομείο «ΚΑΤ» για το χρονικό διάστημα από 19.6.2006 έως 30.3.2012) που αποδεικνύουν το αντίθετο. Όμως, ο ως άνω λόγος ακύρωσης πρέπει να απορριφθεί, διότι, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στην 3η σκέψη και έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην τέταρτη σκέψη της παρούσας, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.3386/2005 και την υπ΄αρ.21879/2011 υπουργική απόφαση, τα οποία εφάρμοσε η Διοίκηση, όπως προκύπτει από το προοίμιο της προσβαλλόμενης απόφασης, απαιτείται να προσκομίζονται και να εξετάζονται σωρευτικά αφενός μεν ένα πρόσφατο πιστοποιητικό από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα του ατυχήματος που υπέστη ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας του, αφετέρου δε μια απόφαση ασφαλιστικού οργανισμού, με την οποία, εξαιτίας του ατυχήματος αυτού, να αποδίδεται σε αυτόν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Συνεπώς, εν προκειμένω, δεν συνέτρεχε η τελευταία αυτή εκ του νόμου προϋπόθεση για την ανανέωση της αιτηθείσας άδειας διαμονής, καθώς σύμφωνα με την προσκομισθείσα από 9.7.2012 Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος ανέρχεται σε ποσοστό 10%. Εξάλλου, οι ιατρικές γνωματεύσεις, τις οποίες επικαλείται ο αιτών προς απόδειξη της ανικανότητάς του προς εργασία, δεν εμπεριέχουν κρίση σχετικά με το ζήτημα αυτό, παρά μόνο αποτύπωση της εκάστοτε κλινικής εικόνας του ιατρικού περιστατικού και την πορεία αυτής μέσα στο χρόνο, καθώς και συστάσεις για την θεραπεία της πάθησης που προκλήθηκε ένεκα του εργατικού ατυχήματος. Επομένως, με νόμιμη αιτιολογία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση το αίτημα του αιτούντος για την ανανέωση της άδειας διαμονής του για ανθρωπιστικούς λόγους εξαιτίας εργατικού ατυχήματος το οποίο υπέστη. […]

Write A Comment