τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 524/2020: Έκδοση απόφασης Επιτροπής Προσφυγών με διαφορετική σύνθεση, λόγω της αποχώρησης μέλους

Pinterest LinkedIn Tumblr


8. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αναπτύσσεται με το νομοτύπως κατατεθέν από 8.7.2020 υπόμνημα, προβάλλεται ότι […] η νομιμότητα της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης πλήττεται και από το γεγονός αφενός ότι αυτή, όπως αναφέρεται στο σώμα της, εκδόθηκε από διαφορετική σύνθεση και συγκεκριμένα με τη συμμετοχή της Προέδρου E.A., εξαιτίας της αποχώρησης από την υπηρεσία της Προέδρου της Επιτροπής που εξέτασε την προσφυγή του, Ε.Μ., αφετέρου διότι η Διοίκηση δεν συνεκτίμησε αρκούντως τους ισχυρισμούς του περί φόβου δίωξης στο πρόσωπό του, σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του.

9. Επειδή, ο ως άνω λόγος ακύρωσης δεν ευσταθεί και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος …, η νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης δεν θίγεται εξαιτίας της έκδοσής της με διαφορετική σύνθεση, λόγω της αποχώρησης της Προέδρου της Επιτροπής, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει ο αιτών, καθόσον ο ως άνω τρόπος έκδοσης είναι σύμφωνος με την αρχή της συνεχούς λειτουργίας του Κράτους, η οποία πηγάζει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του κράτους δικαίου (πρβλ. ΣτΕ Ολ. 1753-5/2019 σκ. 16).

Write A Comment