τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 482/2019: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς συνοδούς ΑμεΑ

Pinterest LinkedIn Tumblr
4. Επειδή, με τις προπαρατεθείσες εξαιρετικού χαρακτήρα διατάξεις της  Κ.Υ.Α. με αριθμό 43574/13-09-2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2360/20-09-2013) υπό τον τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό.», όπως ο σκοπός αυτών συνάγεται από τις ίδιες τις ρυθμίσεις που εισάγονται με αυτές, ερμηνευόμενες σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής, επιδιώχθηκε η οριστική εκκαθάριση του προβλήματος της νομιμοποίησης της διαμονής των αλλοδαπών υπηκόων στην Ελλάδα, οι οποίοι απασχολούνται από μακρού χρόνου, ως συνοδοί Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό. Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, αλλά και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης των διατάξεων με εικονική απασχόληση αλλοδαπών υπηκόων ως συνοδών των ανωτέρω αναπήρων, με τη ρύθμιση του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α., τέθηκε ο εύλογος χρονικός περιορισμός της κατ’ ελάχιστον (ένα έτος πριν από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α.) αποδεδειγμένης απασχόλησης των αλλοδαπών υπηκόων υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα (συνοδοί Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό). Πιο συγκεκριμένα, από την αρκούντως σαφή γραμματική διατύπωση του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α., σύμφωνα με το οποίο «(…) χορηγείται άδεια διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα, ως συνοδοί ατόμου με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας (…)», συνάγεται ότι, βασικές (σωρευτικά συντρέχουσες) προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, είναι αφενός μεν, η τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό του Έλληνα πολίτη, ο οποίος απασχολεί τον αλλοδαπό υπήκοο, να ανάγεται σε χρονικό σημείο ενός κατ’ ελάχιστο έτους πριν από τη δημοσίευση της εν λόγω Κ.Υ.Α. (δηλαδή τουλάχιστον πριν από τις 20-09-2012), αφετέρου, η απασχόληση του αλλοδαπού υπηκόου από τον εν λόγω Έλληνα πολίτη (με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση, ή αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό), ως συνοδού του, ομοίως, να ανάγεται και να διαρκεί κατ’ ελάχιστο από το ανωτέρω χρονικό σημείο. Τούτο δε, διότι, η απασχόληση του αλλοδαπού υπηκόου, ως συνοδού Έλληνα πολίτη με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό, για ένα κατ’ ελάχιστο έτος πριν από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α., προϋποθέτει λογικά και αναγκαία ότι, η τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό του Έλληνα πολίτη, τον οποίο ο αλλοδαπός φροντίζει, αποδεδειγμένα ανάγεται σε χρονικό σημείο ενός κατ’ ελάχιστο έτους πριν από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. Ειδάλλως, (δηλαδή σε περίπτωση που η τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό του Έλληνα πολίτη, τον οποίο ο αλλοδαπός υπήκοος φροντίζει, ανάγεται όχι σε χρονικό σημείο ενός κατ’ ελάχιστο έτους πριν από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α., αλλά σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο) δεν αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός υπήκοος απασχολείται για ένα κατ’ ελάχιστο έτος πριν από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α., ως συνοδός Έλληνα πολίτη με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό, όπως το άρθρο 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ρητά επιτάσσει και ως εκ τούτου ο αλλοδαπός υπήκοος, που φροντίζει τον εν λόγω Έλληνα πολίτη, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής. Πρόσφορο δε μέσο, από τα καθοριζόμενα στο άρθρο 2 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., για την απόδειξη του κρίσιμου ιατρικού ζητήματος της τετραπληγίας, παραπληγίας, νοητικής στέρησης ή αναπηρίας σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό του Έλληνα πολίτη, τον οποίο ο αλλοδαπός υπήκοος φροντίζει, για χρονικό διάστημα ενός κατ’ ελάχιστο έτους πριν από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α., είναι είτε απόφαση πιστοποίησης της αναπηρίας του Έλληνα πολίτη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. είτε απόφαση χορήγησης σε αυτόν εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας ή τετραπληγίας. Τούτο δε, διότι, για τη διάγνωση του εν λόγω ιατρικού ζητήματος και πιο συγκεκριμένα ότι ο Έλληνας πολίτης από ενός τουλάχιστον έτους πάσχει από τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή είναι ανάπηρος σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό, απαιτούνται ειδικές γνώσεις ιατρικής επιστήμης, τις οποίες, εν προκειμένω, κατέχουν μόνο τα αρμόδια υγειονομικά όργανα του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και τα αρμόδια υγειονομικά όργανα που κρίνουν τους δικαιούχους εξωιδρυματικού επιδόματος τετραπληγίας ή παραπληγίας.
[…] 8. Επειδή, όσον αφορά το κεφάλαιο της προσβαλλόμενης απόφασης με το οποίο απερρίφθη η αίτηση του αιτούντος για χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις σκέψεις 3 και 4 της παρούσας, κατά την αρκούντως σαφή έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 της με αριθμό 43574/2013 Κ.Υ.Α., προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα αλλοδαπού υπηκόου για τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, ως συνοδού Έλληνα πολίτη με αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό, απαιτείται, μεταξύ άλλων, να αποδειχθεί, αφενός, ότι η αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό του Έλληνα πολίτη, τον οποίο αυτός φροντίζει, υφίσταται από ενός κατ’ ελάχιστο έτους πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω Κ.Υ.Α., δηλαδή τουλάχιστον πριν από τις 20-09-2012, αφετέρου ότι, ο εν λόγω Έλληνας ανάπηρος (σε ποσοστό ογδόντα τουλάχιστον τοις εκατό) απασχολεί τον αλλοδαπό υπήκοο, ως συνοδό του, ομοίως, από ενός κατ’ ελάχιστο έτους πριν από τη δημοσίευση της εν λόγω Κ.Υ.Α., δηλαδή, ομοίως, τουλάχιστον πριν από τις 20-09-2012. Συνεπώς, με νόμιμη αιτιολογία η Διοίκηση απέρριψε την επίμαχη αίτηση του αιτούντος, απορριπτόμενων, ως αβάσιμων, όσων περί του αντιθέτου αυτός προβάλλει. Και τούτο διότι, ναι μεν, με την από 7-03-2014 υπεύθυνη δήλωσή του, ο Έλληνας πολίτης (…) βεβαιώνει ότι απασχολεί τον αιτούντα, ως συνοδό του, από τις 31-08-2012, δηλαδή βεβαιώνει ότι τον απασχολεί, ως συνοδό του, από χρονικό σημείο που απέχει περισσότερο από ένα έτος πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω Κ.Υ.Α.(δηλαδή πριν από τις 20-09-2012), ωστόσο, από την από 8-08-2013 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του εν λόγω Έλληνα πολίτη από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας της Τοπικής Μονάδας Υγείας Κορωπίου του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., η οποία, μεταξύ των εν λόγω δύο απαιτούμενων από την Κ.Υ.Α. δικαιολογητικών, αποτελεί το πρόσφορο μέσο για την απόδειξη του κρίσιμου ιατρικού ζητήματος της χρονικής διάρκειας της αναπηρίας σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό του ανωτέρω Έλληνα πολίτη, προκύπτει ότι ο τελευταίος, τον οποίο ο αιτών φροντίζει, είναι ανάπηρος σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό από τις 4-03-2013. Ως εκ τούτου, η αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό του Έλληνα πολίτη, τον οποίο ο αιτών φροντίζει, αποδεδειγμένα ανάγεται σε χρονικό σημείο (4-03-2013) μεταγενέστερο του έτους πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω Κ.Υ.Α., δηλαδή σε χρονικό σημείο που απέχει λιγότερο από ένα έτος από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. (20-09-2012). Συνεπώς, ο αιτών δεν απέδειξε ότι απασχολείται ένα κατ’ ελάχιστο έτος πριν από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ως συνοδός Έλληνα αναπήρου σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό, όπως ρητά το άρθρο 1 αυτής επιτάσσει, δεδομένου ότι από το χρονικό σημείο που ο Έλληνας πολίτης δηλώνει υπεύθυνα πως τον απασχολούσε (31-08-2012) έως το χρονικό σημείο στο οποίο ανάγεται η αναπηρία αυτού σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (4-03-2013), ο αιτών (κατά την υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα πολίτη) εργαζόταν ως συνοδός προσώπου μη αναπήρου σε ποσοστό ογδόντα κατ’ ελάχιστο τοις εκατό.
Σημείωση: Πρβλ. την ΔΠρΑθ 4746/2018: Άδεια διαμονής σε αλλοδαπούς συνοδούς ΑμεΑ, όπου έκρινε αντίθετα ότι η προϋπόθεση η πιστοποίηση της αναπηρίας της εργοδότριάς της, από τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα, να ανάγεται σε χρονικό σημείο ενός τουλάχιστον έτους πριν τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 43574/2013 Κ.Υ.Α, ήτοι ένα έτος πριν τις 20.09.2013, δεν έχει έρεισμα στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, η οποία δεν θέτει κανένα περιορισμό σχετικό με το χρόνο πιστοποίησης της αναπηρίας της εργοδότριας, από τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα της Διοίκησης.

1 Comment

  1. εγώ κύριε πουλάκη έχω το ίδιο πρόβλημα το mail μου γράφει εδώ Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου να δούμε τι θα κάνουμε Δεν μπορώ να βγάλω άδεια επειδή είμαι συνοδός Έλληνα πολίτη με ΑΜΕΑ

Write A Comment