τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 4747/2018: Έκδοση απόφασης επιστροφής σε βάρος κατόχου βεβαίωσης υποβολής αιτήματος άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. Επειδή, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις των ν.4251/2014 και 3907/2011, υποβληθείσες αιτήσεις για χορήγηση άδειας για εξαιρετικούς λόγουςπολιτών τρίτων χωρών, οι όποιοι δεν διαθέτουν οριστικό τίτλο διαμονής ή η ισχύς του οποίου έχει λήξει σε χρονικό σημείο πέραν της τελευταίας δεκαετίας πριν την υποβολή της αίτησης, και κατά τον έλεγχο των οποίων από την αρμόδια υπηρεσία, δεν προκύπτουν ελλείψεις ως προς τη συμπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων εξέτασης των αιτήσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4251/2014, κωλύεται η έκδοση απόφασης επιστροφής κατά το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του φακέλου τους και την έκδοση της σχετικής απόφασης.
5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Ο ήδη αιτών, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη την 26η.01.2016 στο Καπανδρίτι Αττικής, επειδή είχε «εισέλθει στη Χώρα λάθρα» και στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 76 παρ.1-β του ν.3386/2005 και 22 του ν.3907/2011. Ακολούθως, ο αρμόδιος Αξιωματικός του Τμήματος Αλλοδαπών, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την …/28.01.2016 απόφαση του, διέταξε για τους ανωτέρω λόγους, την επιστροφή του αιτούντος στη χώρα του ή στη χώρα προέλευσής του, τάσσοντας προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης εντός 30 ημερών. Στη συνέχεια, ο αιτών υπέβαλε την από 02.02.16 ενδικοφανή προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης επιστροφής, η οποία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη …απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής με την αιτιολογία ότι: «στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη Χώρα και η απόφαση επιστροφής εκδόθηκε με προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης εντός 30 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρο 21, 22 και 23 του ν.3907/11. Ειδικότερα προσκόμισε την υπ’ αριθ. … από 2.2.2016 απόδειξη παραλαβής αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αίτημα το όποιο, δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το …/3.2.2016 έγγραφο της ανωτέρω υπηρεσίας. Πρόσθετα, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο δε συνεπάγεται η νόμιμη διαμονή του για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του φακέλου και δεν κωλύεται η έκδοση απόφασης επιστροφής…». […]
7. Επειδή, η απόρριψη της από 02.02.2016 ενδικοφανούς προσφυγής του ήδη αιτούντος κατά της απόφασης επιστροφής στη χώρα του ή στη χώρα προέλευσής του, δεν αιτιολογείται νομίμως. Τούτο διότι, η Διοίκηση δεν εξειδικεύει ούτε στο σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης, ούτε προκύπτει από το …/03.02.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και τα λοιπά στοιχεία του διοικητικού φακέλου τα οποία συμπληρώνουν την αιτιολογία της, ποιες συγκεκριμένες τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, δεν πληρούνται. Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην τέταρτη σκέψη η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα, κατ’ αποδοχή, ως βάσιμου, του σχετικού λόγου ακύρωσης, παρέλκει δε, ως αλυσιτελής, η εξέταση των λοιπών λόγων ακύρωσης.

Write A Comment