τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 4746/2018: Άδεια διαμονής σε αλλοδαπούς συνοδούς ΑμεΑ

Pinterest LinkedIn Tumblr

3. Επειδή, με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 43574/2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 2360/20-9-2013), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212), ορίζονται τα εξής: Άρθρο 1 «1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα, ως συνοδοί ατόμου με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εφόσον: α) Το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του πολίτη τρίτης χώρας είναι αποδεδειγμένα άτομο με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό. β) Το άτομο με αναπηρία, οι οικείοι του ή ο δικαστικός συμπαραστάτης του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν σύμβαση εργασίας με τον πολίτη τρίτης χώρας, τηρουμένων των όρων της εργατικής νομοθεσίας. γ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης χώρας λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας», στο άρθρο 2 «1. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, να υποβάλει αίτηση, στην αρμόδια υπηρεσία, για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: … Αντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ιατρική γνωμάτευση ότι το άτομο χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου ή αντίγραφο απόφασης χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας ή τετραπληγίας. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του Έλληνα, ή των οικείων του, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες, ως συνοδός του, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και δεν απασχολεί άλλο πρόσωπο τρίτης χώρας ως συνοδό. Σύμβαση εργασίας από την οποία θα προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας… Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία…2…», και στο άρθρο 3 «1. Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωση της διετής. Δεν επιτρέπεται μεταβολή εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής. 2. Ο εργοδότης δύναται να υποβάλλει αίτηση για ένα μόνο πρόσωπο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. 3… 4… 5. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας». […]
6. Επειδή, η απόρριψη του αιτήματος της αιτούσας, για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθ. 43574/2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 2360/20-9-2013), δεν αιτιολογείται νομίμως. Τούτο διότι, η Διοίκηση, έχουσα νομικώς εσφαλμένη αντίληψη περί της εννοίας των διατάξεων της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α (άρθρα 1 και 2), έκρινε, ότι πέραν της υποχρέωσης απασχόλησης της αιτούσας ως συνοδού Έλληνα ανάπηρου με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α, θεώρησε παρανόμως ως επιπλέον προϋπόθεση, ότι η πιστοποίηση της αναπηρίας της εργοδότριάς της, από τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα, πρέπει να ανάγεται σε χρονικό σημείο ενός τουλάχιστον έτους πριν τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 43574/2013 Κ.Υ.Α, ήτοι ένα έτος πριν τις 20.09.2013, προϋπόθεση η οποία δεν έχει έρεισμα στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, καθώς δεν θέτει κανένα περιορισμό σχετικό με το χρόνο πιστοποίησης της αναπηρίας της εργοδότριας, από τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα της Διοίκησης. Κατόπιν τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα, κατ’ αποδοχή, ως βάσιμου, του σχετικού λόγου ακύρωσης, παρέλκει δε, ως αλυσιτελής, η εξέταση του ετέρου λόγου ακύρωσης.

Write A Comment