τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 467/2020: Η ισχύς της εγκυκλίου για την χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς και την απουσία αλλοδαπού απο την Ελλάδα για περισσότερα απο 2 έτη

Pinterest LinkedIn Tumblr


2. Επειδή, στο άρθρο 108 του νόμου ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και Λοιπές Διατάξεις» (Α’ 80/1-4-2014), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του, με το άρθρο 8 παρ. 40 του ν. 4332/2015 (Α’ 76/9-7-2015), οριζόταν ότι: «Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στη χώρα χορηγείται, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας η οποία παρέχει στον κάτοχο της τα δικαιώματα του άρθρου 97. ….» Η διάταξη αυτή, όπως ίσχυε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι μετά την αντικατάστασή της, με το άρθρο 8 παρ. 40 του ν. 4332/2015, έχει πλέον, ως εξής: «Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας ….» Εξάλλου, η οικ. 30825/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4251/2014» (Α’ 1528), η οποία εκδόθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση, μεταξύ άλλων διατάξεων, του άρθρου 136 παρ. 1 του ν. 4251/2014, όπως αυτή τροποποιήθηκε, με την 68019/2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών (Β’ 2272), ορίζει, στο άρθρο 1, υπό τον τίτλο «ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ», ότι: «Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής … Ζ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – Άρθρα … 108 … Ζ2. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς – άρθρο 108 Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής • … • Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον ετών, σε ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας ….» Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4251/2014, η άδεια διαμονής αυτού του τύπου – που δεν συνδέεται, ούτε αποτελεί υποκατηγορία της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, εντασσόμενη, άλλωστε, στο Τμήμα Ε’ του ν. 4251/2014 «Καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες κατά την Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 …» – σκοπό έχει να διασφαλίσει τη νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα των μεταναστών «δεύτερης γενιάς», ως ιδιαίτερης κατηγορίας πολιτών τρίτων χωρών που χρήζει ειδικής και ευνοϊκότερης αντιμετώπισης, καθόσον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εν λόγω αλλοδαποί έχουν ελάχιστη επαφή με τη χώρα προέλευσης των γονέων τους, αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, ως πατρίδα ή, εν πάση περιπτώσει, ως τη χώρα, στην οποία θα ζήσουν, ενώ η κοινωνική τους ένταξη έχει ήδη, εν τοις πράγμασι, επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό. Τα χαρακτηριστικά αυτά συγκεντρώνουν, κατά την κρίση του νομοθέτη του ν. 4251/2014, οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν γεννηθεί στο ελληνικό έδαφος, καθώς και όσοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την φοίτηση σε έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, υπό την έννοια ότι έχουν μετέλθει της ελληνικής παιδείας. Μετά από την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 108 του ν. 4251/2014, με το άρθρο 8 παρ. 40 του ν. 4332/2015, η χορήγηση της εν λόγω άδειας αποσυνδέθηκε από την προηγούμενη μόνιμη διαμονή του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος και η τελευταία δεν αποτελεί πλέον νόμιμη προϋπόθεση για την έκδοση του σχετικού τίτλου. […]

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών, ο οποίος γεννήθηκε, στις 30.6.1990, υπέβαλε, διά εξουσιοδοτημένης, προς τούτο, δικηγόρου, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την υπ’ αριθμ. πρωτ…./18-10-2017 αίτηση, για τη χορήγηση σε αυτόν, ως αλλοδαπό δεύτερης γενιάς, άδειας διαμονής στην Ελλάδα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 108 του ν. 4251/2014, όπως ίσχυαν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του. Με την ως άνω αίτηση, συνυπέβαλε, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, έγγραφες βεβαιώσεις ελληνικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοίτησε ο αιτών, κατά τα σχολικά έτη 1996 – 2006. Κατά την εξέταση της ανωτέρω αίτησης του αιτούντος, διενεργήθηκε έλεγχος του διαβατηρίου του, προκειμένου να διακριβωθεί τυχόν απουσία του από την Ελλάδα, από την ολοκλήρωση της φοίτησής του σε ελληνικά σχολεία έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του. Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι ο αιτών εξήλθε από το ελληνικό έδαφος, στις 25-1-2013, και εισήλθε σε αυτό, στις 5-1-2017. Κατόπιν τούτου και αφού ελήφθη υπόψη το υπ’ αριθμ. 56734/24-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο, για τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε αλλοδαπό δεύτερης γενιάς, απαιτείται μόνιμη διαμονή του ενδιαφερόμενου στην ελληνική επικράτεια, από τη γέννησή του ή από την ολοκλήρωση έξι τάξεων ελληνικού σχολείου έως την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, η οποία θίγεται, όταν η διακοπή της υπερβαίνει αδικαιολογήτως τα δύο έτη, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το ένδικο αίτημα του αιτούντος, με την αιτιολογία ότι, από τα στοιχεία του φακέλου και, ειδικότερα, από τον έλεγχο του διαβατηρίου του, προέκυψε ότι δεν πληρούται στο πρόσωπό του η προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, από την ολοκλήρωση της φοίτησής του σε έξι τουλάχιστον τάξεις ελληνικού σχολείου έως την ημερομηνία υποβολής της εξεταζόμενης αίτησής του, καθόσον αυτός απουσίαζε από το ελληνικό έδαφος, από τις 25-1-2013 έως τις 5-1-2017, και η μακρόχρονη απουσία του είναι δηλωτική της διακοπής των δεσμών του με την Ελλάδα. Περαιτέρω, με την προσβαλλόμενη απόφαση, επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος το μέτρο της επιστροφής, με οικειοθελή αναχώρηση από την Ελλάδα. […]

6. Επειδή, η περιεχόμενη στην προσβαλλόμενη πράξη κρίση της Διοίκησης, περί απόρριψης του ένδικου αιτήματος του αιτούντος, λόγω της μη συνδρομής στο πρόσωπό του της προϋπόθεσης της μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, είναι μη νόμιμη, όπως βάσιμα προβάλλεται, με την κρινόμενη αίτηση. Και τούτο, διότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4251/2014, όπως ίσχυε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι μετά από την αντικατάστασή του, με το άρθρο 8 παρ. 40 του ν. 4332/2015, και όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη δεύτερη σκέψη της παρούσας, η αδιάλειπτη διαμονή του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτόν, ως αλλοδαπό δεύτερης γενιάς. Εξάλλου, το 56734/24-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατ’ επίκληση του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη, δεν αποδίδει την έννοια διάταξης νόμου, ώστε να έχει χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου. Κατ’ αποτέλεσμα, το παραπάνω έγγραφο, αν και εισάγει κανόνα δικαίου, δεν έχει δημοσιευθεί νόμιμα, ώστε να αποκτήσει νόμιμη υπόσταση, ως κανονιστική διοικητική πράξη, και, για τον λόγο αυτό, δεν δύναται να παράσχει έρεισμα στην προσβαλλόμενη πράξη (βλ. Σ.τ.Ε. 503/2011, 799/2003). Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος αυτής, με το οποίο απορρίφθηκε το ένδικο αίτημα του αιτούντος, έχει εκδοθεί, κατά παράβαση του άρθρου 108 του ν. 4251/2014, όπως ίσχυε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι μετά την, κατά τα ανωτέρω, αντικατάστασή του, και πρέπει να ακυρωθεί, για τον λόγο αυτό, παρέλκει δε, ως αλυσιτελής, η έρευνα των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης. Η ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, ως προς το κεφάλαιο αυτό, στερεί, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 2 του ν. 4251/2014 και 21 παρ. 1 του ν. 3907/2011, το επιβληθέν σε βάρος του αιτούντος μέτρο της επιστροφής από το νόμιμο έρεισμά του και, συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της.


1 Comment

  1. Καλησπέρα,
    Εχει αλλάξει κάτι στην διαδικασία χορήγησης αδειών Β' γενιάς απο τις ΔΑΜ μετα απο αυτή την απόφαση;

Write A Comment