τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 4612/2018: Ανανέωση άδειας διαμονής και καταχώριση στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν από αλλοδαπές αρχές

Pinterest LinkedIn Tumblr

Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών υπέβαλε την … αίτηση περί ανανέωσης της άδειας διαμονής του ως αορίστου διάρκειας, η οποία απερρίφθη με την προσβαλλόμενη πράξη, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με το … έγγραφο του 3ου Τμήματος S.I.RE.N.E της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, είναι καταχωρημένος στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν των Ελβετικών Αρχών για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και ειδικότερα για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, για την οποία καταδικάστηκε στις 29.6.2004 από το τοπικό Δικαστήριο της Ζυρίχης σε φυλάκιση δέκα μηνών και δύο έτη δικαστικής επιτήρησης, του έχει δε επιβληθεί την 01-07-2004 το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου απεριορίστου χρονικής διάρκειας από το Καντόνι της Ζυρίχης.
[…[ ο αιτών διατείνεται, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, ότι η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη κατά παράβαση νόμου. Ειδικότερα δε, προβάλλει ότι το αδίκημα τελέστηκε το 2004, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία δεν είχε ενταχθεί η Ελβετία στη ζώνη Σένγκεν, στην οποία προσχώρησε τον Οκτώβριο του 2004, με ημερομηνία, όμως, πρώτης εφαρμογής της συνθήκης την 12-12-2008. Υποστηρίζει δε, περαιτέρω, ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της ένδικης αίτησης περί ανανέωσης της άδειας διαμονής του(30-09-2008) δεν είχε ακόμη καταχωρηθεί στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν, αφού κατά την ημερομηνία αυτή η Ελβετία δεν είχε ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν (12-12-2008). Ο λόγος αυτός, κατά το πρώτο σκέλος του, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος καθόσον δεν πλήττει το κύρος της προσβαλλόμενης αλλά έτερης πράξης και δη της εγγραφής του στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν από τις ελβετικές αρχές. Εξάλλου η τελευταία απόφαση, ως εκδοθείσα από αλλοδαπό όργανο, δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε παρεμπιπτόντως από το παρόν Δικαστήριο, δεδομένου ότι, κατά τον γενικώς παραδεδεγμένο κανόνα του διεθνούς δικαίου, τα αλλοδαπά κράτη απολαμβάνουν του προνομίου της δικαιοδοτικής ασυλίας στη διαγνωστική δίκη του forum, προκειμένου περί πράξεων των οργάνων τους, με τις οποίες ασκείται κυριαρχική εξουσία (Πρβλ. ΑΕΔ 6/2002). Τέλος, ως προς το δεύτερο σκέλος του ο ως άνω λόγος ακύρωσης είναι απορριπτέοςως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋπόθεσης, διότι, εν προκειμένω, ίσταται o λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που προβλέπεται στην προεκτεθείσα στην 4η σκέψη εφαρμοστέα διάταξη, ένεκα της προμνησθείσας από 29.06.2004 ποινικής καταδίκης του αιτούντος από ελβετικό δικαστήριο, ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής του στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν των Ελβετικών Αρχών σε σχέση με τον χρόνο υποβολής της αίτησής του περί ανανέωσης της επίδικης άδειας.

Write A Comment