τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 456/2018: Νομοθετική μεταβολή τρόπου καταβολής τιμήματος για άδεια διαμονής επενδυτή και εκκρεμείς αιτήσεις

Pinterest LinkedIn Tumblr

6. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, καθώς η Διοίκηση έκανε εφαρμογή της τροποποίησης που επήλθε στην παρ. 2 της περ. Β του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014 από την παρ. 1 του άρ. 14 του Ν. 4332/2015, τούτο όμως είναι παράνομο καθώς εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυε κατά την κατάθεση της αίτησης και όχι όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε. Συναφώς υποστηρίζει πως κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησής του, το τίμημα της αγοράς έπρεπε να έχει καταβληθεί στην πωλήτρια εταιρεία, είτε μέσω δίγραμμης επιταγής, είτε μέσω άλλης τραπεζικής συναλλαγής. Ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος. Τούτο διότι, κρίσιμο νομοθετικό καθεστώς που διέπει την ιδιότητα του αιτούντος ως επενδυτή και, συνακόλουθα, το δικαίωμά του προς χορήγηση σε αυτόν μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (Ν. 4251/2014), είναι ο χρόνος υποβολής της αιτήσεώς του ήτοι η 2.2.2015, και συνεπώς εφαρμογή για την περίπτωσή του είχαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014 (Α’ 80/1.4.2014) όπως αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τα άρθρα 8 παρ. 28 και 14 παρ. 1 του Ν. 4332/2015 (Α’ 76/9.7.2015). Κατά δε τη ρητή, κατά τον κρίσιμο χρόνο, διατύπωση του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014, το καθορισθέν ως ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας για τη χορήγηση της σχετικής άδειας διαμονής, ανερχόταν στο ποσό των 250.000 ευρώ το οποίο έπρεπε να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου είτε με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με άλλη τραπεζική συναλλαγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας να δηλώνονται από τους συμβαλλομένους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό. Όπως δε προκύπτει από το αρχικώς προσκομισθέν …. σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας, ο αιτών, κατά την σύνταξη αυτού, είχε καταβάλει εκ του συνολικού τιμήματος ποσού 520.000 ευρώ, ποσό 285.736 ευρώ δυνάμει της …. ισόποσης τραπεζικής επιταγής της …. σε διαταγή της πωλήτριας. Η ως άνω τραπεζική επιταγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας αναγράφτηκαν στο σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας, εμπίπτει στη έννοια των τραπεζικών συναλλαγών, ενώ, εξάλλου, η Διοίκηση δεν αμφισβητεί το κύρος αυτής. Περαιτέρω, από τα σχετικά συμβόλαια αγοραπωλησίας, τα προσκομισθέντα τραπεζικά παραστατικά και το πιστοποιητικό περί έλλειψης βαρών επί του ακινήτου για χρέη του αιτούντος έναντι της πωλήτριας, προκύπτει πως εντέλει ο αιτών κατέβαλε ποσό 520.000 ευρώ ήτοι ποσό μείζον του ποσού των 250.000, που είχε τεθεί από τον νομοθέτη ως ελάχιστο όριο ακίνητης περιουσίας. Οι δε τραπεζικές συναλλαγές με τις οποίες καταβλήθηκε το ως άνω συνολικό ποσό των 520.000 ευρώ, εξειδικεύτηκαν με την …./11.11.2015 πράξη συμπλήρωσης του προαναφερθέντος συμβολαίου αγοραπωλησίας, νομίμως υποβληθείσα στη Διοίκηση. Τα ως άνω δε ειδικότερα στοιχεία επαναλαμβάνονται και στην προσκομισθείσα ενώπιον της Διοίκησης …./15.3.2016 συμβολαιογραφική πράξη συμπλήρωσης και διόρθωσης. Κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή για τον παραπάνω λόγο που βασίμως προβάλλεται και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις αντιστοίχως. Παρέλκει δε ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών λόγων ακυρώσεως που αφορούν στις ως άνω πράξεις.

Write A Comment