τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 411/2020: Αναστολή απόρριψης ασύλου διεμφυλικής γυναίκας από το Μαρόκο

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] 3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών, είχε αρχικώς παρουσιαστεί στις 23-5-2016 στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής και υπέβαλε … αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας. Κατά την καταγραφή της ως άνω αίτησης, η οποία διενεργήθηκε με τη συνδρομή διερμηνέα, δήλωσε ότι είναι υπήκοος Μαρόκου και δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του λόγω διώξεων που υφίσταται από την κυβέρνηση του Μαρόκου, εξαιτίας των ομόφυλων σεξουαλικών του προτιμήσεων. Στη συνέχεια παρέστη σε προγραμματισμένη συνέντευξη για την εξέταση του ως άνω αιτήματος και ισχυρίστηκε ότι εγκατέλειψε τη χώρα του επειδή φοβάται ότι θα φυλακιστεί και θα βασανιστεί λόγω των σεξουαλικών του προτιμήσεων. Συνειδητοποίησε την ομοφυλοφιλία του περίπου στην ηλικία των 20 ετών, είχε επιθυμία να ντύνεται με γυναικεία ρούχα και διατηρούσε κρυφά στο δωμάτιό του μια βαλίτσα με γυναικεία ρούχα. Είχε πολλές σεξουαλικές σχέσεις και διατηρούσε σχέση με άτομο του ιδίου φύλου από το 2012 και για 6 μήνες. Ο γάμος του με τη σύζυγό του έγινε με προξενιό από τους γονείς του. Η σεξουαλική του ταυτότητα δεν έγινε ποτέ αντιληπτή από το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον, καθώς φρόντιζε να μην το εκδηλώνει. Ως προς την οικογενειακή του κατάσταση, δήλωσε διαζευγμένος με μία κόρη. Η ανωτέρω αίτησή του απερρίφθη με την … απόφαση α΄ βαθμού του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής. Κατ’ αυτής άσκησε την από 17-10-2016 ενδικοφανή προσφυγή, επί της οποίας εξεδόθη η … απορριπτική απόφαση β΄ βαθμού της 2ης Επιτροπής Προσφυγών. Στη συνέχεια ο αιτών προσήλθε στις 4-12-2018 στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής και υπέβαλε εκ νέου αίτημα για χορήγηση διεθνούς προστασίας. Κατά την καταγραφή του αιτήματος, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην χώρα καταγωγής του επικαλούμενος ότι θα υποστεί την ποινή του λιθοβολισμού, επειδή έχει αλλάξει την εμφάνισή του, ντύνεται με γυναικεία ενδύματα και φαίνεται σαν γυναίκα. Με την…/7-6-2019 απόφαση του ΠΓΑ Αττικής η ως άνω αίτηση απερρίφθη ως απαράδεκτη, διότι κρίθηκε ότι αποτελεί μεταγενέστερη αίτηση και η προκαταρκτική εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.4375/2016, δεν κατέδειξε την ύπαρξη νέων ουσιωδών στοιχείων. Κατά της απόφασης αυτής ο αιτών άσκησε την από 1-7-2019 ενδικοφανή προσφυγή, επί της οποίας εξεδόθη η ήδη προσβαλλόμενη απόφαση της 16ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι με την μεταγενέστερη από 4-12-2018 αίτησή του, με την οποία προέβαλε εκ νέου ότι είναι διεμφυλικός, ντύνεται και εμφανίζεται με γυναικεία ρούχα και ακολουθεί θεραπεία αλλαγής φύλου με οιστρογόνα, ενώ προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών του προσκόμισε και σχετικά ιατρικά έγγραφα, δεν είναι νέα στοιχεία διότι είχαν προβληθεί από τον αιτούντα και με την πρώτη από 23-5-2016 αίτησή του. Περαιτέρω, με την προσβαλλόμενη έγινε δεκτό ότι ούτε η ιατρική παρακολούθηση λόγω δυσφορίας φύλου αποτελούν νέα στοιχεία, διότι έλαβαν μεν χώρα μετά την πρώτη αίτησή του για παροχή διεθνούς προστασίας, αλλά αποτελούν φυσική συνέπεια της δυσφορίας φύλου και του διεμφυλισμού, πού είχε ήδη εκδηλώσει ο αιτών από τότε που διαβιούσε στο Μαρόκο και είχαν προβληθεί ως ισχυρισμοί με την πρώτη αίτηση, η οποία απερρίφθη τελεσίδικα, καθώς σύμφωνα με την … βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δεν έχει ασκηθεί αίτηση αναστολής ή ακύρωσης κατά της …/4-4-2018 απόφασης της 2ης Επιτροπής Προσφυγών και τελικώς η προσφυγή απερρίφθη ως απαράδεκτη. Κατά της απόφασης αυτής ο αιτών έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης με την οποία προβάλλει ότι είναι παράνομη και ακυρωτέα, ως εκδοθείσα κατά παράβαση του άρθρου 59 του ν.4375/2016 και κατά πλάνη περί τα πράγματα, διότι εσφαλμένως κρίθηκε ότι η διεμφυλικότητά του δεν είναι νέο στοιχείο, διαφορετικό από την σεξουαλική του ταυτότητα και ότι οι ιατρικές βεβαιώσεις δημοσίων νοσοκομείων περί της ορμονοθεραπείας που λαμβάνει, ως μέσο φυλομετάβασης και επαναπροσδιορισμού του φύλου του εσφαλμένως δεν κρίθηκαν ως νέα στοιχεία, ότι περαιτέρω, στερείται νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας και παραβιάζει το άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης και το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ζητεί την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, προβάλλοντας ότι η ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης παρίσταται προδήλως βάσιμη. Ωστόσο, δεν τίθεται εν προκειμένω, ζήτημα πρόδηλης βασιμότητας της αίτησης ακύρωσης, καθόσον οι προβαλλόμενοι λόγοι ακύρωσης, όπως εκτίθενται στην προηγούμενη σκέψη, απαιτούν ενδελεχή έρευνα και συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής εκτέλεσης για το λόγο αυτό. Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι από την άμεση εκτέλεσή της θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης, διότι σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής του κινδυνεύει να συλληφθεί, να φυλακιστεί και να υποστεί απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία ιατρικής φυλομετάβασης, λαμβάνοντας ορμονική θεραπεία, προσκομίζει δε και επικαλείται σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις (βλ. ….).

5. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι η τυχόν εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από το ελληνικό έδαφος και η επάνοδός του στη χώρα καταγωγής του δεν αποκλείεται να τον εκθέσει σε κίνδυνο δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης ενόψει των εκτεθέντων στις προηγούμενες σκέψεις (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 377/2010). Προς αποτροπή της βλάβης αυτής, πρέπει να διαταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του Π.Δ. 18/1989, η αποχή της Διοίκησης από κάθε ενέργεια, που θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από την ελληνική επικράτεια δυνάμει αποκλειστικώς της προσβαλλόμενης πράξης.

[…] Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τη Διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια ερειδόμενη αποκλειστικά στην με αριθμό πρωτοκόλλου …/29-4-2020 απόφαση β΄ βαθμού της 16ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης.

Write A Comment