τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 283/2018: Νομιμοποίηση δικηγόρου με έγγραφο δικαστικής πληρεξουσιότητας που έχει συνταχθεί στην αλλοδαπή

Pinterest LinkedIn Tumblr

3. Επειδή, στο άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις», Α΄ 274, ορίζεται ότι: «1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει … . 2. … Κατά τα λοιπά, για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4 του Ν. 702/1977 (Α΄ 268)». Περαιτέρω, στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 702/1977 «Περί υπαγωγής, υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 170/1973 “περί του Συμβουλίου της Επικρατείας”», Α΄ 268, ορίζεται ότι: «Ενώπιον των διοικητικών εφετείων, δικαζόντων κατά τον παρόντα νόμον επί αιτήσεων ακυρώσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι αφορώσαι εις το ένδικον τούτο μέσον διατάξεις του Ν.Δ. 170/1973 «περί του Συμβουλίου της Επικρατείας», ως εκάστοτε ισχύουν. …». Επίσης, το Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας», Α΄ 8, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4446/2016, Α΄ 240, όριζε ότι: «Τα δικόγραφα των ενδίκων μέσων της αίτησης ακυρώσεως και αίτησης αναιρέσεως που ασκούνται από ιδιώτη υπογράφονται μόνο από δικηγόρο. …», στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 27, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 παρ. 2α του Ν. 2479/1997, Α΄ 67, ορίζει ότι: «1. Η πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη ή με συνυπογραφή του δικογράφου του ενδίκου μέσου εκ μέρους του διαδίκου ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο. … 2. Για την υπογραφή του ενδίκου μέσου και την ενέργεια των πράξεων της προδικασίας από δικηγόρο, η πληρεξουσιότητα τεκμαίρεται ότι υπάρχει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1. Διαφορετικά, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο …», στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 3772/2009, Α´ 112, ότι: «… Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 33 εφαρμόζονται και επί ελλείψεων ή ανάγκης συμπληρώσεως ή επί αμφιβολιών ως προς τη νομιμοποίηση του πληρεξουσίου ή του διαδίκου, όχι, όμως, επί παντελούς ελλείψεως νομιμοποιητικών στοιχείων. Τα στοιχεία της νομιμοποιήσεως επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, να είναι και μεταγενέστερα της συζητήσεως» και στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 33, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 3772/2009, Α΄ 112, ότι: «3. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις, ο προεδρεύων της συνθέσεως ή ο εισηγητής καλεί, και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο να τις καλύψει, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία. 4. Η πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται τηλεφωνικώς από τον γραμματέα, ο οποίος βεβαιώνει με σημείωση στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας το χρόνο ειδοποίησης, τα ζητούμενα στοιχεία και την προθεσμία. Αν η τηλεφωνική πρόσκληση είναι αδύνατη ή δυσχερής, αποστέλλεται έγγραφο, αντίγραφο του οποίου τηρείται στο φάκελο της δικογραφίας. Στο αντίγραφο αυτό σημειώνεται η ημερομηνία αποστολής του εγγράφου». Τέλος, στο άρθρο 454 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Α΄ 182, το οποίο εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 18/1989, ορίζεται ότι: «Αν το έγγραφο που προσάγεται έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, υποβάλλεται μαζί και επίσημη μετάφραση του επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη Χώρα στην περιοχή της οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της ίδιας χώρας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει να μεταφραστεί το έγγραφο στα ελληνικά από πραγματογνώμονα» και στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», Α΄ 208, ορίζεται ότι: «Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: α)… β) … γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. δ) …».
4. Επειδή, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 18/1989, ως δικονομικές, ήτοι αφορώσες στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, ρυθμίζουν κατ’αποκλειστικότητα το αμιγώς διαδικαστικό ζήτημα της νομιμοποίησης των πληρεξουσίων δικηγόρων ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου κατά την εκδίκαση διαφορών, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται κατ’εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει και ως εκ τούτου, εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του εάν το έγγραφο δικαστικής πληρεξουσιότητας συντάσσεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (πρβλ. ΣτΕ 436/2017 επταμ., 2383/2015, 4706/2014 επταμ., ΑΠ 909/2004, 292/2002).
5. Επειδή, το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης υπογράφεται μόνον από τη δικηγόρο …, η οποία φέρεται ως πληρεξούσια του αιτούντος. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ο αιτών παραστάθηκε δια της ως άνω δικηγόρου, η οποία κατέθεσε για τη νομιμοποίησή της στη γραμματεία του Δικαστηρίου την ημέρα της δικασίμου και πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, το από 15.9.2017 ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Τιράνων …, το οποίο είχε συνταχθεί στην αλβανική γλώσσα, με μετάφρασή του στην ελληνική, που είχε γίνει στα Τίρανα από την … «επίσημη μεταφράστρια, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αλβανίας με αριθμό άδειας Ε/1420/2012». Κατά την διάσκεψη της 30.11.2017, κρίθηκε ότι το ανωτέρω πληρεξούσιο δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη για τη νομιμοποίηση της ως άνω δικηγόρου, εφόσον δεν συνοδευόταν από επίσημη μετάφραση κατά το άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ούτε από μετάφραση δικηγόρου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να μεταφράζει έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας περί Δικηγόρων» (πρβλ. ΣτΕ 809/2008, 3493/2006). Περαιτέρω, κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο γνώμη, υπό τα προεκτεθέντα δεδομένα, συνέτρεχε, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 3 και 33 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 18/1989, περίπτωση να κληθεί μέσω της γραμματείας η προαναφερόμενη δικηγόρος να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών επίσημη μετάφραση του προσκομισθέντος συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή μετάφραση αυτού από δικηγόρο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Τούτο δε διότι ναι μεν η παραπάνω δικηγόρος, που υπογράφει το δικόγραφο και παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ως πληρεξούσια του αιτούντος, κατέθεσε στη γραμματεία του Δικαστηρίου ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην αλβανική γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή μετάφρασή του από δικηγόρο, αλλά με «μετάφρασή» του στην ελληνική γλώσσα, που είχε γίνει στα Τίρανα από την … «επίσημη μεταφράστρια, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αλβανίας με αριθμό άδειας Ε/1420/2012» και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη για τη νομιμοποίηση της ανωτέρω δικηγόρου, ενόψει, όμως, των ιδιαίτερων περιστάσεων της παρούσας υπόθεσης, συναγόταν η πρόθεση του αιτούντος για την άσκηση και υποστήριξη του ενδίκου βοηθήματος ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της απόρριψης της αίτησής του για χορήγηση άδειας διαμονής με βάση το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 3536/2007 (πρβλ ΣτΕ 1063/2017 ολομ, 3344/2013 ολομ.), δεδομένης και της κατά νόμον ευχέρειας του Δικαστηρίου να διατάξει τη μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου στην ελληνική γλώσσα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Μειοψήφησε η Πρωτοδίκης Δ.Δ. Τ.Κ., η οποία διατύπωσε την ακόλουθη άποψη: Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 27 του Π.Δ. 18/1989, εάν χορηγηθεί από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου προθεσμία για την προσκόμιση πληρεξουσίου εγγράφου προς απόδειξη της πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος το δικόγραφο δικηγόρου, ο οποίος παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, το πληρεξούσιο αυτό πρέπει να κατατεθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας στη γραμματεία του Δικαστηρίου, η οποία βεβαιώνει το χρόνο κατάθεσης με σχετική σημείωση πάνω στο πληρεξούσιο έγγραφο (πρβλ. ΣτΕ 252/2007). Νομιμοποιητικά έγγραφα που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη (πρβλ. ΣτΕ 1825/2013, 1910/2012, 476/2011, 1059/2009 κ.ά.), εκτός εάν αυτά προσκομίζονται κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 και 4 του Ν. 3772/2009, σύμφωνα με τις οποίες, επί ελλείψεων ή ανάγκης συμπλήρωσης των εμπροθέσμως κατατεθέντων νομιμοποιητικών εγγράφων ή επί αμφιβολιών ως προς τη νομιμοποίηση του πληρεξουσίου, ο τελευταίος καλείται από το Δικαστήριο να προσκομίσει τα ελλείποντα στοιχεία εντός τακτής προθεσμίας. Οι τελευταίες, όμως, αυτές διατάξεις δεν εφαρμόζονται όταν ο διάδικος ή ο φερόμενος ως πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν προσκόμισε κανένα από τα απαιτούμενα για τη νομιμοποίησή του στοιχεία ή προσκόμισε ορισμένα μόνο από αυτά. Ομοίως, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων αυτών, εάν κατά τη συζήτηση έχει ήδη χορηγηθεί προθεσμία στον παραστάντα δικηγόρο προς υποβολή των νομιμοποιητικών στοιχείων (βλ. ΣτΕ 436/2017, 602/2016, 2353/2015, 4706/2014 επταμ. κ.ά). Εν προκειμένω, η ως άνω, όμως, περίπτωση ισοδυναμούσε με παντελή έλλειψη νομιμοποιητικών στοιχείων εκ μέρους του αιτούντος με αποτέλεσμα, σύμφωνα με όσα ήδη εκτέθηκαν, να μην τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 33 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 18/1989 (πρβλ. ΣτΕ 809/2008, 3493/2006). Συνεπώς, σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, η κρινόμενη αίτηση ήταν απορριπτέα ως απαράδεκτη.
6. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, όπως προκύπτει από σχετική σημείωση της γραμματέως του Δικαστηρίου στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας, η δικηγόρος, που υπογράφει το δικόγραφο και παραστάθηκε κατά τη συζήτηση ως πληρεξούσια του αιτούντος, κλήθηκε στις 30.11.2017 να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών επίσημη μετάφραση του προσκομισθέντος συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή μετάφραση αυτού από δικηγόρο. Η σχετική μετάφραση, η οποία έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων») από τη δικηγόρο …, προσκομίστηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 13.12.2017, ήτοι εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Συνεπώς, εφόσον για τη νομιμοποίηση της δικηγόρου, που υπογράφει το δικόγραφο και παραστάθηκε κατά τη συζήτηση, προσκομίστηκε ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο νόμιμα μεταφρασμένο, η κρινόμενη αίτηση ασκείται παραδεκτώς και πρέπει να εξεταστεί ως προς τη βασιμότητά της.

Write A Comment