τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 2022/2021 (Προεδρ.Διαδ): Προυποθέσεις κράτησης τελούντος υπό επιστροφή Τούρκου πολίτη που υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

2. […] Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. β΄και γ, 46 παρ. 3 και 65 ν. 4636/2019, όπως αυτός ισχύει συνάγεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κρατείται προσωρινά, κατ’ επίκληση των διατάξεων του ν. 3907/2011, εφόσον εκδηλώσει, ενώπιον της διοικητικής αρχής κράτησης, τη βούληση να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, αποκτά, κατά τη ρητή επιταγή του άρθρου 65 του ν. 4636/2019, την ιδιότητα του αιτούντος άσυλο και δεν δύναται πλέον να απομακρυνθεί από τη χώρα, ούτε να κρατείται ενόψει της εκτέλεσης του μέτρου της επιστροφής. Τούτο, βεβαίως, δεν αποκλείει τη συνέχιση της κράτησής του, εφόσον, όμως, η αρμόδια αρχή κράτησης λάβει σχετική απόφαση, εφαρμόζοντας τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4636/2019, οι οποίες ρυθμίζουν την, κατ’ εξαίρεση, κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία και προϋποθέτουν την εκφορά εξατομικευμένης κρίσης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και κατόπιν τήρησης της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας.

[…]

5. Επειδή, μετά τη συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του διοικητικού φακέλου και των προβαλλόμενων από τον αντιλέγοντα ισχυρισμών, λαμβάνοντας ειδικότερα, υπόψιν ότι: α) ο αντιλέγων, μετά τη σύλληψή του και κατά τη διάρκεια της κράτησής του από τις Αστυνομικές Αρχές, με σκοπό την κατ’ επίκληση των διατάξεων του ν. 3907/2011 απομάκρυνσή του από τη Χώρα, εκδήλωσε τη βούλησή να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, όπως αναγράφεται στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Επιστροφών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, κατά συνέπεια, ο αντιλέγων απέκτησε, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 65 του ν. 4636/2019, την ιδιότητα του αιτούντος άσυλο, β) ενόψει της εκκρεμούς διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος διεθνούς προστασίας και έως την ολοκλήρωσή της απαγορεύεται η απομάκρυνσή του, γ) σύμφωνα με το … /8-10-2021 έγγραφο του Κλιμακίου της Υπηρεσίας Ασύλου Αμυγδαλέζας προς τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Υπηρεσία αυτή εισηγήθηκε τη μη κράτηση του αιτούντος άσυλο-αντιλέγοντος, δεδομένου ότι-όπως αναφέρεται στο ως άνω έγγραφο- αφενός μεν ο αιτών κατέχει πρωτότυπη ταυτότητα με αριθμό …  και αφετέρου, ότι κατά την καταγραφή της αίτησής του, επικαλέστηκε ως λόγους για τους οποίος δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα του ότι κινδυνεύει η ζωή του γιατί κατηγορείται ως μέλος της οργάνωσης … επειδή είναι Κούρδος, δηλαδή λόγους που πιθανολογείται ότι συνδέονται με τους λόγους αναγνώρισης προσώπου ως πρόσφυγα ή τη χορήγηση επικουρικής προστασίας, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, έχουν διαπιστωθεί τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητας ή της καταγωγής του αντιλέγοντος σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2(α) του ν.4636/2019 και έχουν προσδιοριστεί τα στοιχεία εκείνα στα οποία βασίζεται η αίτηση διεθνούς προστασίας αυτού σύμφωνα με το άρ. 46 παρ. 2 , περ. β του ν.4636/2019, δ) μη νόμιμα με την προσβαλλόμενη απόφαση αποφασίστηκε η κράτησή σου λόγω του ότι ο αντιλέγων δεν διαθέτει σταθερή διεύθυνση κατοικίας και μέσα διαβίωσης στη χώρα, εφόσον σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 46 του ν.4636/2019 , η κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία επιβάλλεται για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παράγραφο αυτή λόγους, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η ύπαρξη σταθερής κατοικίας και μέσων διαβίωσης, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο αντιλέγων προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση ομοεθνούς του προς τούτο, το περιεχόμενο της οποίας όμως δεν αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης του παρόντος Δικαστηρίου, ε) από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, καθόσον δεν αρκεί η αναφορά ότι συνελήφθη για παράβαση του ν. 3386/2005 , ενώ η εκδίκαση από μέρους του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου της υπόθεσης της κατοχής από μέρους του πλαστού διαβατηρίου κατά τη διαφυγή του από την Τουρκία, η οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του έλαβε χώρα λόγω της κατάστασης ανάγκης στην οποία ο αντιλέγων βρισκόταν, δεν έχει ακόμα λάβει χώρα. Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο αντιλέγων δεν είναι ύποπτος διαφυγής, με την έννοια ότι, αν αφεθεί ελεύθερος, αναμένεται να ανευρεθεί για να απομακρυνθεί. Συνεπώς, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις κράτησής του.

[…] Δέχεται τις αντιρρήσεις.

 

Write A Comment