τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 17739/2017 (Τμ 25ο Μον): Αστική ευθύνη δημοσίου λόγω παράνομης απόρριψης αίτησης για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας

Pinterest LinkedIn Tumblr

4. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η ενάγουσα με την από 19.9.2002 αίτησή της προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ζήτησε την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2790/2000 (Α΄ 24 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις»), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο. Προς τον σκοπό αυτό, προσκόμισε μεταξύ άλλων το … πιστοποιητικό γέννησής της εκδοθέν από την τέως Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν … και το … πιστοποιητικό γέννησής της από την τέως Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, από τα οποία προέκυπτε η ελληνική ιθαγένεια των γονέων της. Ακολούθως, η αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Ιθαγένειας Β΄ της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε στην Ασφάλεια Αττικής φωτοτυπίες των ως άνω πιστοποιητικών προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητά τους. Ωστόσο, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του 4ου Τμήματος Διεθνών Οργανισμών (INTERPOL) της Ελληνικής Αστυνομίας και των αντίστοιχων του Ουζμπεκιστάν και της Ουκρανίας αναγράφηκαν εσφαλμένα οι αριθμοί των ανωτέρω πιστοποιητικών … με αποτέλεσμα να θεωρηθούν πλαστά τα προσκομισθέντα εκ μέρους της ενάγουσας πιστοποιητικά και να απορριφθεί η αίτησή της για χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας με την ../8.4.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. Κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης η ενάγουσα άσκησε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την …/15.7.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ακυρώθηκε η απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα, επανεξετάστηκε το αίτημά της και με την …./5.8.2009 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιφέρειας Αττικής, δημοσιευθείσα στο τεύχος Β΄ και στο φύλλο … της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, έγινε το αίτημά της δεκτό και η ενάγουσα παραιτήθηκε από την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακολούθησε η ορκωμοσία της στις 4.9.2009, η εγγραφή της στα δημοτολόγια του Δήμου … στις 7.9.2009 και η έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στις 9.10.2009. Τέλος, παράλληλα με την ήδη ακυρωθείσα απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα είχε κινηθεί ποινική διαδικασία σε βάρος της με την κατηγορία της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, από την οποία αθωώθηκε με την 27228/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
5. Επειδή, ήδη με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα ζητεί,μετά τη μετατροπή του αιτήματος αυτής από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό με το νομότυπα κατατεθειμένο υπόμνημα, να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγόμενου να της καταβάλει, με το εκάστοτε γενικώς ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, το ποσό των 6.237,00 ευρώ για την αποκατάσταση της ζημίας, που προκλήθηκε σε αυτήν, από παράνομες, κατά τους ισχυρισμούς της, πράξεις των οργάνων του Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι εξ αιτίας των παράνομων πράξεων των αρμοδίων οργάνων του εναγόμενου συνταξιοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) με καθυστέρηση δύο ετών, ήτοι από την 1.10.2009, ενώ θα έπρεπε να συνταξιοδοτηθεί από τις 24.1.2008, οπότε της επιδόθηκε η παράνομη, απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. Τούτο δε διότι δεν ήταν δυνατή η χορήγηση σύνταξης χωρίς την προηγούμενη έκδοση αστυνομικής ταυτότητας. Η καθυστέρηση δε αυτή της αποστέρησε σύνταξη 17 μηνών, η οποία υπολογιζόμενη στο ποσό των 316.80 ευρώ μηνιαίως, πλέον των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, προσδιορίζεται στο ποσό των 6.237,00 ευρώ. […]
7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1) η …/8.4.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της ενάγουσας για χορήγηση σε αυτήν της ελληνικής ιθαγένειας, που ακυρώθηκε με την …/15.7.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ήταν παράνομη, 2) εξ αιτίας της παρανομίας αυτής η ενάγουσα υπέστη ζημία, 3) μεταξύ της παρανομίας αυτής και της τυχόν υλικής και της ηθικής βλάβης υφίσταται αιτιώδης συνάφεια, το Δικαστήριο κρίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται προς αποζημίωση της ενάγουσας, σύμφωνα με το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, ώστε η ενάγουσα δικαιούται κατ’ αρχάς αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη. Περαιτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι η ενάγουσα δεν προσκόμισε την απόφαση συνταξιοδότησής της από τον Ο.Γ.Α. ώστε να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξής της, το χρονικό διάστημα, για το οποίο χορηγήθηκε και η ημερομηνία υποβολής της αίτησής της, προκειμένου να αποδειχτεί η υλική της βλάβη, κρίνει ότι πρέπει το σχετικό κονδύλι να απορριφθεί. Τέλος, ως προς την επιδίκαση αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ηθικής της βλάβης, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι η …/8.4.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της ενάγουσας για χορήγηση σε αυτήν της ελληνικής ιθαγένειας, εκδόθηκε κατά παράβαση νόμου, ενώ εκείνη πληρούσε τις προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, ότι εξ αιτίας της απόφασης αυτής υποβλήθηκε σε επιπλέον διαδικασίες (κινήθηκε ποινική διαδικασία σε βάρος της, η οποία έληξε με την έκδοση αθωωτικής απόφασης, άσκησε προσφυγή νομιμότητας ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, άσκησε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας) χωρίς δική της υπαιτιότητα, κρίνει ότι έχει υποστεί ηθική βλάβη, η αποκατάσταση της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ, κατά μερική αποδοχή του αιτήματός της.

Write A Comment