τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 153/2019: Υλική πράξη αφαίρεσης σωματος άδειας διαμονής και ανανέωση αυτής

Pinterest LinkedIn Tumblr
4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών, υπήκοος Αλβανίας, διέμενε νομίμως στη χώρα δυνάμει της με αριθμό … προσωρινής άδειας παραμονής με διάρκεια έως 27.2.2002. Ακολούθως, υπέβαλε την … αίτησή του με την οποία ζήτησε την ανανέωση της ανωτέρω άδειας παραμονής για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου. Το ανωτέρω αίτημά του απερρίφθη με την προσβαλλόμενη απόφαση, με την αιτιολογία ότι ο εν λόγω αλλοδαπός δεν είναι κάτοχος της … προσωρινής άδειας παραμονής, της οποίας αιτείται την ανανέωση, καθώς με το υπ’ αρ. πρωτ. … έγγραφο του Α.Τ. Κακαβιάς απεστάλη στην υπηρεσία η ως άνω προσωρινή άδεια και απαγορεύτηκε στον αιτούντα η είσοδος στη χώρα την 21.10.2001, με το αιτιολογικό των πλαστών σφραγίδων εισόδου – εξόδου στο διαβατήριό του.

5. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, με την οποία απερρίφθη το αίτημα του αιτούντος για την ανανέωση της άδειας διαμονής του, παρίσταται μη νόμιμη, κατ’ αποδοχή του σχετικώς προβαλλόμενου λόγου ακύρωσης. Και τούτο διότι, ούτε στην εν λόγω απόφαση διευκρινίζεται, ούτε από άλλο στοιχείο του διοικητικού φακέλου προκύπτει ότι η προσωρινή άδεια διαμονής του αιτούντος ανακλήθηκε από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. Το γεγονός δε, ότι ο αιτών, μετά την υλική πράξη αφαίρεσης της άδειάς του από τα αστυνομικά όργανα του Α.Τ. Κακαβιάς, δεν είναι πλέον κάτοχος του σώματος της άδειας παραμονής, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση, ότι η νομική ισχύς αυτής έχει παύσει, εφόσον δεν προκύπτει ότι έχει επακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία ανάκλησής της από το αρμόδιο όργανο. Συνεπώς, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, λόγω μη νομίμου αιτιολογίας, καθισταμένης αλυσιτελούς της εξέτασης των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης.
 

Write A Comment