τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 1290/2018: Δεν απαιτείται για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας η συμπλήρωση ορισμένου αριθμού ενσήμων

Pinterest LinkedIn Tumblr

3. Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Φ.Ε.Κ. Α’ 212), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 42) και το άρθρο 39 του ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 263/23.02.2008), με το οποίο η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας μετονομάστηκε σε άδεια διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ορίζεται ότι: «Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει άδεια διαμονής κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη Χώρα, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. … Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας και απόφαση του οργάνου που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής και μπορεί να ανανεώνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, για ισόχρονο διάστημα, εφόσον αποδεικνύει συνεχή διαμονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη και διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής της παρούσας οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας απαιτείται ο αιτών αλλοδαπός, υπήκοος τρίτης χώρας, να έχει συμπληρώσει, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 3386/2005, δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη Χώρα, χωρίς, εξάλλου, να τάσσεται ως προϋπόθεση, τόσο για τη χορήγηση όσο και για την ανανέωση της εν λόγω άδειας, η συμπλήρωση ορισμένου αριθμού ενσήμων. […]
6. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, με την απευθυνόμενη προς τη Διοίκηση αίτηση ο αιτών ζήτησε να του ανανεωθεί η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, όπως ίσχυε. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απέρριψε την αίτηση του αιτούντος, για το λόγο ότι αυτός δεν απέδειξε ότι είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων. Υπό το προαναφερόμενο, όμως, περιεχόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν περιέχει νόμιμη αιτιολογία ως προς την απόρριψη της αιτήσεως, αφού η Διοίκηση, έχοντας εσφαλμένη αντίληψη περί του υποβληθέντος με αυτή αιτήματος, ουδεμία εκφέρει κρίση ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ικανοποίησή του, αλλά αποφαίνεται περί μη συνδρομής νόμιμης προϋπόθεσης άσχετης προς το επίμαχο αίτημα. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι, κατά το άρθρο 95 παρ. 1 του Συντάγματος, στο πλαίσιο αιτήσεως ακυρώσεως διοικητικής πράξεως, ελέγχεται μόνο η νομιμότητα των ενεργειών της Διοίκησης ως προς τη διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο αυτής (Σ.τ.Ε. 623/2013), η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου ακυρώσεως ως βασίμου. Εξάλλου, μετά την ακύρωση της πράξης αυτής, το αίτημα του αιτούντος για χορήγηση σε αυτόν άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, καθίσταται εκ νέου εκκρεμές ενώπιον της Διοικήσεως, η οποία υποχρεούται να εκφέρει νομίμως αιτιολογημένη κρίση περί του αν ο αιτών αλλοδαπός δικαιούται ή όχι την αιτούμενη άδεια, εξετάζοντας προς τούτο τις προϋποθέσεις που τάσσει η παρ 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, όπως ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της 4595/24.6.2008 αίτησης. Παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων.

Write A Comment